PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2001. GADU

 

2001. gads Ls

Periods no 28.10.1999. līdz 31.12.2000. Ls

Neto apgrozījums 22 216 122 16 856 182
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas -17 174 350 -13 509 961
Bruto peļņa 5 041 772 3 346 221
Pārdošanas izmaksas -169 457 -134 81
Administrācijas izmaksas -1 389 169 -1 059 173
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 17 107 18 674
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 176 067 114 323
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas -14 435 -2,903
Peļņa pirms nodokļiem 3 661 885 2 282 332
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu -544 199 -130 293
Pārējie nodokļi -2 070 220 -1 841 104
Pārskata gada peļņa 1 047 466 310 935

 

BILANCE

AKTĪVS 31.12.2001. Ls         31.12.2000. Ls 
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi 48 369 45 283
Pamatlīdzekļi 2 792 255 2 665 909
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 2 840 624 2 711 192
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi 304 215 381 651
Debitoru parādi 356 149 127 881
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos 1 375 208 634 488
Naudas līdzekļi kasā un bankā 2 134 183 1 360 271
Apgrozāmie līdzekļi kopā 4 169 755 2 504 291
AKTĪVU kopsumma 7 010 379 5 215 483
PASĪVS 31.12.2001. Ls  31.12.2000. Ls 
Pašu kapitāls:
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)     1 987 495 1 000 000
Pārskata gada nesadalītā peļņa 1 047 466 310 935
Pašu kapitāls kopā: 3 034 961 1 310 935
Uzkrājumi  1 445 252 909 705
Kreditori:
Ilgtermiņa parādi kreditoriem 26 668 33 845
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā: 2 503 498 2 960 998
Kreditori kopā: 2 530 166 2 994 843
PASĪVU kopsumma 7 010 379 5 215 483

 

REVIDENTU ZIŅOJUMS Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” akcionāriem

Mēs esam veikuši Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2001. gada pārskata, uz kuru balstoties sagatavots saīsinātais gada pārskats, revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2002. gada 27. marta ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” 2001. gada pārskatu.

Mēs uzskatām, ka klāt pievienotais saīsinātais gada pārskats visos būtiskajos aspektos atbilst pilnajam gada pārskatam, uz kuru balstoties tas ir sagatavots.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata periodā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais gada pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilno gada pārskatu, uz kuru balstoties tas ir sastādīts, kā arī ar mūsu ziņojumu par pilno gada pārskatu.

PricewaterhouseCoopers SIA

Kristīne Potapoviča Zvērināta revidente sertifikāts Nr. 99

2002. gada 27.jūnijā

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m