Labas uzvedības noteikumi apraksta, kāda veida valsts meža teritorijā plānoti pasākumi un aktivitātes ir jāsaskaņo vai par tiem ir jāinformē.

Pasākuma vai plānotās darbības organizatora atbildība ir rūpēties par pasākuma dalībnieku un apmeklētāju drošību un informēt apmeklētājus vai pasākuma dalībniekus par noteikumiem, kas jāievēro, ierodoties uz pasākumu un tā laikā.

Informēšanas un saskaņošanas mērķis ir izvērtēt un pēc iespējas novērst riskus cilvēku drošībai, kaitējumu videi un mantiskajām vērtībām, kā arī ugunsdrošības nolūkā.

Aicinām informāciju par plānotajiem pasākumiem iesniegt laicīgi - vismaz mēnesi pirms pasākuma norises.

 PIETEIKUMS PASĀKUMU SASKAŅOŠANAI 

* Nosūtot pieteikumu tiek iesniegti personas dati. AS “Latvijas valsts meži” kā datu Pārzinis apstrādās iesniegtos datus, lai sniegtu atbildi par pieteiktās aktivitātes vai pasākuma norises nosacījumiem. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama Privātuma politikā.

Lai informētu par plānoto darbību vai, lai saņemtu plānotās darbības saskaņojumu, AS “Latvijas valsts meži” izskatīs arī papīra formā vai ar elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus (uz adresi: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV –1004, vai e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.). Iesniegumam jāsatur informācija par organizatoru, apraksts par plānotā pasākuma veidu un mērķi, norises vietu un laiku, kā arī informācija par plānoto dalībnieku vai apmeklētāju skaitu, atbildīgo kontaktpersonu un saziņas iespējām.

Iesniegumam pievienojams grafiskais pielikums  - plānotās darbības vietas apraksts vai trases dati gpx, kml vai citā datu formā. Publiski pieejamo kartogrāfisko informāciju par valsts meža platībām var iegūt LVM GEO.

PUBLISKI PASĀKUMI

Atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumam:

Publisks pasākums — plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības;

Publiska vieta — jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai.

Valsts mežu teritorija ir uzskatāma par publisku vietu!

AS “Latvijas valsts meži” Labas uzvedības noteikumu izpratnē Publisks pasākums ir pasākums ar mērķi pulcēt pēc iespējas plašāku dalībnieku un skatītāju skaitu un par kuru informācija tiek publicēta plašsaziņas līdzekļos, tūrisma ceļvežos vai interneta vietnēs par aktīvo atpūtu.

Meža likuma 5pantā paredzētās fizisko personu tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties valsts mežā attiecas uz individuālu personu uzturēšanos un pārvietošanos mežā, un citām darbībām, kas neatbilst Publiska pasākuma pazīmēm.

VISPĀRĒJAS PRASĪBAS

Uzturoties mežā ievērot Labas uzvedības noteikumus un Meža likuma 6.pantā noteikto:

Personas pienākums, uzturoties mežā, ir ievērot meža ugunsdrošības noteikumus, nebojāt meža augsni un meža infrastruktūru, nepiesārņot mežu ar atkritumiem, ievērot noteikto kārtību atpūtas vietu izmantošanā, nepostīt putnu ligzdas un skudru pūžņus un citādi nekaitēt meža augiem un dzīvniekiem, kā arī neieiet Meža likuma 5panta otrajā un trešajā daļā noteiktajās teritorijās.

 • Ievēro savstarpējo cieņu, netraucē, netrokšņo un neapdraudi citus meža apmeklētājus.
 • Nebojā īpašumu, piemēram: meža ceļus un grāvjus, izziņas un rekreācijas infrastruktūru.
 • Ievēro papildus noteikumus atpūtas vietās, kas ierīkotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem un dabā atzīmētas ar informatīvām zīmēm.
 • Esi saudzīgs pret dabu – apzināti netraucē putnus un dzīvniekus (īpaši pavasarī), neposti putnu ligzdas un citu dzīvnieku dzīvotnes, skudru pūžņus, nebojā augošus kokus un krūmus.
 • Aizsargājamās dabas teritorijās ievēro papildus prasības un ar izpratni izturies pret ierobežojumiem, kas noteikti, lai aizsargātu dabu.
 • Pārvietojoties kopā ar suni, ievēro pašvaldību saistošos noteikumus un respektē tūrisma vietā izvietotās zīmes.
 • Neposti meža augsni un zemsedzi.
 • Ievēro meža ugunsdrošības noteikumus.
 • Nepiesārņo mežu ar atkritumiem, ievēro noteikto kārtību atpūtas vietu izmantošanā.
 • Atrodot izmestus sadzīves atkritumus, izvērtē savas iespējas tos pacelt, iznest no meža un nogādāt sadzīves atkritumu konteinerā. Lielāka piesārņojuma gadījumā ziņo VIDES SOS.
 • Nemazgā dabā, jo sevišķi pie ūdenstilpnēm, mehāniskos transporta līdzekļus.
 • Izvēlies košu un pamanāmu apģērbu, pārvietojoties mežā vai pa ceļu, īpaši sliktas redzamības apstākļos. Netuvojies vietai, kur ir redzams, dzirdams, ka notiek medības.
 • Pievērs uzmanību drošībai, kad atrodies tuvu ugunsgrēka vietām un degumiem, kokmateriālu grēdām, bīstamiem kokiem.
 • Ievēro uzstādītās brīdinājuma zīmes, netuvojies meža darbu vietām, ja tiek izmantoti motorinstrumenti vai mašīnas, būvobjektu (meža ceļi vai citi meža infrastruktūras objekti būvniecības stadijā) teritorijai un derīgo izrakteņu ieguves vietām, nepeldies derīgo izrakteņu ieguves vietās esošajās ūdenstilpnēs.
 • Respektē LVM darbinieku norādījumus.
 • Pēc pasākuma norises beigām jāsakārto vide, tai skaitā novācamas pasākuma laikā uzstādītas zīmes, norādes un marķējumi, atkritumi no pasākuma teritorijas un jānogādā legālā atkritumu savākšanas punktā.

  PĀRVIETOŠANĀS AR MOTORIZĒTAJIEM TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM - ievērot Labas uzvedības noteikumu sadaļā par transporta līdzekļu pārvietošanos aprakstītos aizliegumus un ierobežojumus.

  Ievērot ceļu satiksmes noteikumus un AS “Latvijas valsts meži” Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumus.

  PASĀKUMI UN MEDĪBU TIESĪBAS

  Organizatoram, plānojot pasākumu norisi, ir būtiski pēc iespējas pilnīgāk izvērtēt to drošību ietekmējošus apstākļus, tai skaitā jāņem vērā, ka mežu teritorijās, atbilstoši noslēgtiem medību tiesību nomas līgumiem, medību saimniecību organizē un medību tiesības realizē mednieku organizācijas.

  Medību saimniecības organizēšana ietver optimāla medījamo dzīvnieku skaita uzturēšanu, kas ir būtisks faktors meža bojājumu samazināšanai un kvalitatīvai meža atjaunošanai, savukārt, katra mednieka pienākums ir medību resursus izmantot tā, lai nodrošinātu medījamo dzīvnieku populāciju, genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās vides saglabāšanu.

  AS “Latvijas valsts meži” rūpējas par kvalitatīvu meža atjaunošanu un audzēšanu, tādēļ ir svarīgi nodrošināt sadarbību starp medniekiem un citām sabiedrības interešu grupām, lai iespēju robežās līdzsvarotu visu pušu vajadzības.

  Vienmēr ir jārēķinās, ka Jūsu ieplānotajā pasākuma norises laikā un vietā ir iespējama medību norise, tāpēc ir būtiski saņemt pasākuma saskaņojumu un saskaņot darbības ar medību tiesību nomniekiem.

  Saņemot iesniegumu par pasākuma organizēšanu, AS “Latvijas valsts meži” darbinieki Jūs informēs par mednieku organizācijām, kuras attiecīgajā teritorijā organizē medību saimniecību.

  NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU MĀCĪBAS

  Pasākumu organizatorus aicinām ņemt vērā, ka AS “Latvijas valsts meži” ir noslēgta vienošanās ar Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ar mērķi sekmēt militāro mācību norisi un attīstību Latvijas Republikā, vienlaicīgi respektējot vides prasības, sabiedrības tiesības dzīvot labvēlīgā un drošā vidē, mežsaimniecības intereses, kā arī rūpējoties par vides saglabāšanu un uzlabošanu, aizsargājot Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

  Aicinām sekot Nacionālo bruņoto spēku mājas lapās Mil.lv un Sargs.lv publicētajai informācijai par militāro mācību norisi https://www.mil.lv/lv/macibas un ievērot informatīvajā materiālā Kas jāzina, ja tuvumā notiek militārās mācības noteikto.

   

  Esam sertificēti
  BM certification iso