Uzmanību!


Informācija par kmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, slēdzot vispārīgo vienošanos, 2020. – 2022. gadā.
Ar 2020. gada 7. augusta Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumu Nr. 4-1.2/20-128/2 nolemts atļaut pasūtītājam – akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži” – turpināt iepirkuma procedūru un slēgt iepirkuma līgumu atklātā konkursā “Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos, 2020. – 2022. gadā” (iepirkuma identifikācijas Nr. AS LVM MS RP_2020_95_Ak) (turpmāk – Konkurss) un atstāt spēkā Konkursa nolikumā iekļautās prasības.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktu, informējam par Konkursā iesniegto piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku: piedāvājumu atvēršana elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā notiks 2020. gada 19. augustā plkst. 14:00.
 
 Aicinām sekot līdzi informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)

 

Kokmateriālu pārvadājumu apmaksas sistēma.

Lai esošajiem un potenciālajiem kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem būtu iespējams labāk izprast cenas veidošanās principus, ņemot vērā pakalpojuma pašizmaksu un vēlamo peļņas lielumu, AS „Latvijas valsts meži” publicē atbalsta rīku pašizmaksas aprēķiniem pie dažādiem darbu apjomiem. Zemāk atradīsiet informatīvo materiālu par plānoto jauno apmaksas sistēmu, pašizmaksas veidošanas rīku, instrukciju šī rīka lietošanai un jaunā parauga cenrāža lapu.

 Apmaksas sistēma LVM 

 Instrukcija transportēšanas pašizmaksas aprēķināšanai  

 Pašizmaksas veidošanas rīks 

 Cenrādis 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m