Spēkā no 25.05.2018.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti 19.09.2019.

AS “Latvijas valsts meži”

Privātuma Politika

 

Vispārīgie jautājumi

Pārzinis AS “Latvijas valsts meži”, reģ.nr. 40003466281 (turpmāk – LVM), apstrādājot personas datus, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgās datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likuma, kā arī citas Latvijā spēkā esošās normatīvo aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: Rīga, Vaiņodes iela 1, LV-1004, Latvija, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., telefons: 67610015.

Elektroniskā pasta adrese personas datu aizsardzības jautājumos: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..   

Šī privātuma politika izskaidro, kā LVM apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. LVM Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic LVM.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē personas dati apstrādei ir nonākuši LVM (klātienē, tīmekļa vietnē, papīra formātā, elektroniski, videonovērošanas rezultātā, ar sociālo tīklu starpniecību, vai telefoniski). 

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

LVM personas datu apstrādes mērķi ir saistīti ar LVM funkcijām. LVM apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • Līguma sagatavošanai, noslēgšanai un administrēšanai
 • Personāla atlasei un vadībai
 • Efektīvai uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšanai
 • Biznesa plānošanai, izpildei un analītikai
 • Sabiedrības informēšanai par savu darbību
 • Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei
 • Jaunumu izsūtīšanai
 • Drošības nodrošināšanai
 • Tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai
 • Informācijas apmaiņai sociālajos tīklos
 • LVM apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpildei
 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai
 • Līguma noslēgšanai vai izpildei
 • Uz datu subjekta piekrišanu
 • Personas vitālo interešu aizsardzībai
 • Personas datu apstrāde var tikt veikta ar sociālo tīklu starpniecību.  Šādi publiskie konti ir pieejami Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn un Youtube.  

  Nepilngadīgām personām ir aizliegts dalīties ar saviem personas datiem publiskajos kontos, ja pirms tam nav saņemta vecāku piekrišana. Komentāru, dalīšanās ar informāciju vai jebkādā citā veidā izpausti nepilngadīgas personas dati tiek uzskatīti par veiktiem ar vecāku piekrišanu.

  Personas datu kategorijas, kas tiek apstrādātas LVM publisko kontu ietvaros un netiek iegūtas no datu subjekta – ir personas identifikācijas dati.

  LVM organizēto pasākumu laikā var tikt veikta foto attēlu un video ierakstu uzņemšana sabiedrības informēšanas un LVM vēstures arhīva veidošanas nolūkā. Uzņemtos foto attēlus un video ierakstus sabiedrības informēšanas nolūkos, LVM ir tiesības ievietot LVM  pārvaldībā esošajās mājas lapās un sociālo tīklu profilos.

  LVM ēkās, apsaimniekotajās teritorijās un objektos var tikt veikta foto attēlu un video ierakstu uzņemšana, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.

  LVM, valsts meža zemju vai savu teritoriju apsekošanai, var izmantot bezpilota gaisa kuģus.

  Personas datu glabāšanas ilgums

  LVM glabā personas datus, atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LVM var realizēt savas leģitīmās intereses
 • kamēr LVM pastāv juridisks pienākums datus glabāt
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 • Sīkdatnes

  Sīkdatnes ir teksta datnes, kas tiek ievietotas tīmekļa vietnes lietotāja ierīces tīmekļa pārlūkprogrammā, lai uzlabotu tīmekļa vietnes darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt lietotāja ierīci. Atkārtoti apmeklējot LVM tīmekļa vietnes un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas tīmekļa vietnes sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

  LVM izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai
 • tīmekļa vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai
 • statistikas datu iegūšanai par tīmekļa vietnes apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, vietnē pavadīto laiku
 • tīmekļa vietnes darbības efektivitātes uzlabošanai
 • Serveri, kuros izvietotas LVM tīmekļa vietnes, reģistrē tīmekļa vietnes apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantoto ierīci un pārlūkprogrammu, IP adresi, piekļuves laiku). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir LVM leģitīmā interese.

  LVM neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc LVM informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa datu subjekta piekrišanu sīkdatņu ievietošanai, atbilstoši likuma prasībām.

  Trešo pušu risinājumu sīkdatnes

  Apmeklējot LVM tīmekļa vietnes, lietotāja iekārta papildu var iegūt trešo pušu risinājumu sīkdatnes. LVM izmanto dažādus trešo pušu risinājumus, rīkus, sociālos tīklus un platformas (piemēram, facebook.com, instagram.com, twitter.com., google analytics, google G Suite), kuras lietotāja iekārtā izvieto sīkdatnes. LVM neatbild par trešo pušu sīkdatnēm, bet informē, ka LVM sociālo tīklu kontu apmeklēšana var veicināt dažādu Jūsu datu apstrādi (piemēram, lietotāja intereses, apmeklēšanas laikus, u.c. informāciju), ko veic trešās puses, atbilstoši to privātuma politikā norādītajiem mērķiem.

  Sīkdatņu kontrole

  Datu subjekts nepieciešamības gadījumā var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/).

  Datu subjekts var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas ierīcē, un var noteikt, lai tīmekļa pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Tas jāveic manuāli katru reizi, kad apmeklējat vietni, bet atsevišķas funkcijas  var nedarboties.

  Personas datu saņēmēji

  Likumā noteiktos gadījumos LVM var nodot personas datus trešajām personām. Tāpat LVM atsevišķos gadījumos var nodot personas datus apstrādātājam, kas nodrošina ārpakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu efektīvāku LVM funkciju veikšanu.

  Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, personu datiem var piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši līgumpartneri  (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja statusā.

  Šādos gadījumos LVM nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

  Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

  Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju no LVM par to, vai attiecībā uz datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus LVM par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

 • personīgi, rakstveidā iesniedzot LVM birojā Vaiņodes ielā 1, Rīga, LV-1004;
 • parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

  LVM veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Pieprasīto informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā.

  Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

   

   Informācijas pieprasījums par datu subjekta datiem paraugforma 

   

  Tiesības atsaukt piekrišanu

  Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu LVM birojā Rīgā, Vaiņodes ielā 1, LV-1004, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

  Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

  Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

  Personas datu aizsardzība

  LVM nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, LVM izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības. 

  LVM rūpīgi izvērtē visus pakalpojuma sniedzējus, kas LVM vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī nosaka, lai pakalpojuma sniedzēji (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu apstrāde notiktu atbilstoši LVM deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. 

  Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas varētu radīt augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, LVM paziņos par to attiecīgajam datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota LVM tīmekļa vietnē vai citādā iespējamā veidā.

   

  Izmaiņas Privātuma politikā

  AS “Latvijas valsts meži” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, kuras tiek publicētas tīmekļa vietnē www.lvm.lv.