AS „Latvijas valsts meži”,  kā atbildīgs Latvijas sabiedrības loceklis, plānojot savu darbību, apzinās, ka ir atbildīgs katrā solī  - pret klientiem, īpašnieku, pašvaldībām, biznesa partneriem un visu Latvijas sabiedrību. Uzņēmums apzinās savu būtisko lomu ieinteresētajām pusēm svarīgu ekonomisko, sociālo un vides jautājumu risināšanā – uzņēmuma stratēģija ir vērsta uz līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un vides  jomu attīstību.

Lai AS „Latvijas valsts meži” nodrošinātu vispusīgu apstākļu izvērtējumu un pieņemtu lēmumu par akcepta vai atteikuma sniegšanu, atbildot uz personu iesniegumiem par LVM apsaimniekotās zemes un meža infrastruktūras objektu izmantošanu kokmateriālu transportēšanai un krautuvju izveidošanai, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu.

 Koksnes kustības saskaņošanas e-anketa 

Pieteikumu par meža zemes vai meža infrastruktūras izmantošanu koksnes kustībai iespējams iesniegt arī aizpildot un uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. nosūtot papīra pieteikuma formu Iesnieguma paraugs objektu identificēšanai nepieciešamo  kartogrāfisko informāciju  par valsts meža platībām iespējams iegūt no pārlūka http://www.lvmgeo.lv/kartes.

 

Ar cirsmas izstrādi saistīto darbību (sortimentu pievešana, nokraušana, transportēšana) LVM meža zemē un/vai meža ceļu izmantošanu drīkst uzsākt tikai pēc rakstiska LVM saskaņojuma saņemšanas uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta vai pasta adresi.

Informējam, ka Nosūtot pieteikumu Jūs iesniedzat savus personas datus un AS “Latvijas valsts meži” kā datu Pārzinis apstrādās iesniegtos datus pieteikuma par koksnes kustību izvērtēšanai un atbildes sniegšanai.

Pēc pieteicēja datu un rekvizītu aizpildes, pieteikuma tālākā apstrāde tiek nodrošināta interaktīvā režīmā pievienojot telpiskos objektus un paskaidrojošas piezīmes – sākot ar īpašumu, kurā plānota mežistrāde un secīgi norādot pārējos saskaņojamās darbības elementus (LVM meža autoceļus transportēšanai, pieviešanas ceļus un augšgala krautuves).

Lūdzam ņemt vērā, ka saņemtā pieteikuma apstrādei un nosacījumu sniegšanai mums būs nepieciešamas aptuveni 10 darba dienas, tādēļ, lai nerastos pārpratumi un Jūsu plānotās darbības dīkstāves, lūdzam pieteikumus iesniegt pēc iespējas laicīgāk.

Skice koksne saskanosana

Darbības veicējam jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības vides aizsardzībā, darba aizsardzībā un ugunsdrošībā, kā arī LVM iekšējo tiesību aktu prasības, kas tiek izvirzītas mežsaimniecisko darbu izpildes līgumpartneriem:

 • Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi;
 • Prasības vides piesārņojuma samazināšanai;
 • Vides aizsardzības prasības meža darbos;
 • Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos;
 • Kontrolētās darba aizsardzības prasības LVM līgumpartneriem
 • Norādījumi koku bojājumu novēršanai;
 • minētās prasības ir pieejamas sadaļā: Biznesa partneriem

  Papildus Darbības veicējam jāievēro meža apsaimniekošanas standartos noteiktos FSC principus un kritērijus un PEFC meža apsaimniekošanas standartā noteiktās prasības, kas saistītas ar meža zemes izmantošanas mērķi. Dokumenti pieejami sadaļā Sertifikācija.

  Pamatprasības LVM apsaimniekotās zemes un meža infrastruktūras objektu izmantošanai:

 • kokmateriālu pievešanu veikt tikai pa dabā esošiem pievešanas ceļiem vai brauktuvēm tam piemērotos laika apstākļos;
 • kokmateriālu pievešanas un nokraušanas laikā nebojāt augošus kokus, un ceļa sāngrāvjus vai nogāzes,
 • ciršanas atliekas novietot uz sāngrāvja nogāzes, pēc kokmateriālu izvešanas satīrīt krautuves vietu;
 • meža autoceļus kokmateriālu transportēšanai izmantot tikai piemērotos (sausuma vai sasaluma) laika apstākļos, neradot bojājumus un ievērojot noteikumus par maksimālo pieļaujamo svaru kokvedēja transportam attiecīgajam meža autoceļam;
 • saglabāt medību infrastruktūru (medību torņi, dzīvnieku barotavas, tilti, laipas), informēt LVM kontaktpersonu, ja izvietotā medību infrastruktūra traucē Darbu izpildi;
 • nekavējoši informēt LVM Kontaktpersonu, ja Darbības laikā meža zemei vai meža infrastruktūras objektam vai meža ceļam radīti bojājumi un vienoties par turpmāko rīcību;
 • Darbības veicējs pilnībā uzņemas atbildību, tai skaitā zaudējumu atlīdzināšanu, par meža zemes un meža infrastruktūras objektu, tsk. meža autoceļu izmantošanas laikā radītajiem bojājumiem vai zaudējumiem LVM, kas radušies Darbības rezultātā vai normatīvo aktu pārkāpumu rezultātā, tanī skaitā par pārkāpumiem, ko veikušas piesaistītas trešās personas vai apakšuzņēmēji;
 • Ja tiks konstatēts, ka darbības rezultātā radīti bojājumi augošiem kokiem (nav zaudēta to augtspēja), LVM aprēķinās zaudējumus EUR 70.00 (septiņdesmit euro 00 centu) apmērā, par katru bojāto koku, kas jāsedz personai, kura veic saskaņotās darbības;
 • pēc Darbības pabeigšanas ne vēlāk kā 3 dienu laikā informēt LVM kontaktpersonu par Darbības pabeigšanu.
 •  

   

   

   

  Esam sertificēti

  bm sertification

  iso