Lai AS „Latvijas valsts meži” nodrošinātu vispusīgu apstākļu izvērtējumu un pieņemtu lēmumu par akcepta vai atteikuma sniegšanu, atbildot uz personu iesniegumiem par LVM apsaimniekotās zemes un meža infrastruktūras objektu izmantošanu kokmateriālu transportēšanai un krautuvju izveidošanai, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu.

Aicinām ņemt vērā, ka saņemtā pieteikuma apstrādei un nosacījumu sniegšanai mums būs nepieciešamas aptuveni 10 darba dienas, tādēļ, lai nerastos pārpratumi un Jūsu plānotās darbības dīkstāves, lūdzam pieteikumus iesniegt pēc iespējas laicīgāk.

 PIETEIKUMS KOKSNES KUSTĪBAS SASKAŅOŠANAI 

Ar cirsmas izstrādi saistīto darbību (pievešana, nokraušana, transportēšana) LVM meža zemē un/vai meža ceļu izmantošanu drīkst uzsākt tikai pēc rakstiska LVM saskaņojuma saņemšanas vai pēc vienošanās noslēgšanas!

* Nosūtot pieteikumu tiek iesniegti personas dati. AS “Latvijas valsts meži” kā datu Pārzinis apstrādās iesniegtos datus, pieteikuma par koksnes kustību izvērtēšanai un atbildes sniegšanai. Papildus informācija par datu apstrādi pieejama Privātuma politikā.

Pieteikumu par meža zemes vai meža infrastruktūras izmantošanu koksnes kustībai iespējams iesniegt arī aizpildot un uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. nosūtot papīra pieteikuma formu Iesnieguma paraugs objektu identificēšanai nepieciešamo  kartogrāfisko informāciju  par valsts meža platībām iespējams iegūt no pārlūka http://www.lvmgeo.lv/kartes.

Skice koksne saskanosana

Darbības veicējam jāievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības vides aizsardzībā, darba aizsardzībā un ugunsdrošībā, kā arī LVM iekšējo tiesību aktu prasības, kas tiek izvirzītas mežsaimniecisko darbu izpildes līgumpartneriem:

 • Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi;
 • Prasības vides piesārņojuma samazināšanai;
 • Vides aizsardzības prasības meža darbos;
 • Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos;
 • Kontrolētās darba aizsardzības prasības LVM līgumpartneriem
 • Norādījumi koku bojājumu novēršanai;
 • minētās prasības ir pieejamas sadaļā: Biznesa partneriem.

  Papildus Darbības veicējam jāievēro meža apsaimniekošanas standartos noteiktos FSC principus un kritērijus un PEFC meža apsaimniekošanas standartā noteiktās prasības, kas saistītas ar meža zemes izmantošanas mērķi. Dokumenti pieejami sadaļā Sertifikācija.

  Pamatprasības LVM apsaimniekotās zemes un meža infrastruktūras objektu izmantošanai:

  • Kokmateriālu pievešanu veikt tikai pa dabā esošiem pievešanas ceļiem vai brauktuvēm tam piemērotos laika apstākļos. Kokmateriālu izvedējtehnikai nepārvietoties pa meža autoceļiem.
  • Kokmateriālu pievešanas un nokraušanas laikā nebojāt augošus kokus, un ceļa sāngrāvjus vai nogāzes.
  • Pēc darbu pabeigšanas veikt pievešanas ceļu, krautuves vietas sakārtošanu, nolīdzināt izveidojušos augsnes bojājumus (risas), sakārtot ceļa infrastruktūru.
  • Meža autoceļus kokmateriālu transportēšanai izmantot tikai piemērotos (sausuma vai sasaluma) laika apstākļos, neradot bojājumus un ievērojot noteikumus par maksimālo pieļaujamo svaru kokvedēja transportam. Pēc katras kokvedēju mašīnas uzkraušanās no meža ceļa novākt ciršanas atliekas.
  • Pirms transportēšanas uzsākšanas pārliecināties par meža ceļa pieejamību, izmantojot LVM publiskajos datos (Kartes - LVM GEO, LVM GEO mobilā aplikācija) pieejamo informāciju par LVM ceļu aprobežojumiem.
  • Saglabāt medību infrastruktūru (medību torņi, dzīvnieku barotavas, tilti, laipas), informēt LVM kontaktpersonu, ja izvietotā medību infrastruktūra traucē darbu izpildi.
  • Nekavējoties informēt LVM kontaktpersonu, ja darbības laikā meža zemei vai meža infrastruktūras objektam vai meža autoceļam radīti bojājumi un vienoties par turpmāko rīcību.
  • Darbības veicējs pilnībā uzņemas atbildību, tai skaitā zaudējumu atlīdzināšanu, par meža zemes un meža infrastruktūras objektu, tsk. meža autoceļu izmantošanas laikā radītajiem bojājumiem vai zaudējumiem LVM, kas radušies darbības rezultātā vai normatīvo aktu pārkāpumu rezultātā, tanī skaitā par pārkāpumiem, ko veikušas piesaistītas trešās personas vai apakšuzņēmēji.
  • Ja tiks konstatēts, ka darbības rezultātā radīti bojājumi augošiem kokiem (nav zaudēta to augtspēja), LVM aprēķinās zaudējumus EUR 70.00 (septiņdesmit euro 00 centu) apmērā, par katru bojāto koku, kas jāsedz personai, kura veic saskaņotās darbības.
  • Ja veikto darbu gaitā tiek bojāta vai iznīcināta kāda no robežzīmēm, darbības veicējs to atjauno atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” par saviem līdzekļiem.
  • Pēc darbības pabeigšanas, ne vēlāk kā 3 dienu laikā, informēt LVM kontaktpersonu par darbu pabeigšanu.
  • Ja laikapstākļu dēļ LVM ir noteikusi pārvietošanās ierobežojumus meža autoceļiem, tai skaitā, ja risu izlīdzināšanu nav bijis iespējams tehniski veikt meža ceļa stāvokļa dēļ, tad attiecīgā meža autoceļa un/vai meža zemes (kokmateriālu pievešanas vietas), kā arī krautuves vietas labošanas darbi, saskaņojot ar LVM kontaktpersonu, uzsākami 30 dienu laikā pēc darbības pabeigšanas. Risas aizlīdzināmas divu nedēļu laikā pēc ierobežojumu atcelšanas vai pēc meža autoceļa tehniskā stāvokļa uzlabošanās.
  Esam sertificēti
  BM certification iso