Process, kura ietvaros tiek apzināti meža bojājumi, prognozēta to attīstība un plānoti darbi bojājumu ierobežošanai vai novēršanai. Atbilstoši bojājumu riskam tiek veikta mežaudžu apsekošana, lai konstatētu notikušu bojājumu vai plānotu profilaktiskos pasākumus bojājumu riska mazināšanai. Bojājumu novēršana vairumā gadījumu saistās ar koku ciršanu, no mežaudzēm izvācot bojātos un svaigi invadētos kokus, lai tie neveicinātu audzes sanitārā stāvokļa pasliktināšanos. Gadījumos, kad iespējama kaitēkļa bojāju ierobežošana, tiek lietoti augu aizsardzības līdzekļi- insekticīdi.

Sekojot līdzi dabā notiekošajiem procesiem, iespējams prognozēt potenciālos meža bojājumus. Šādos gadījumos tiek plānoti un veikti profilaktiskie pasākumi, kuru mērķis novērst vai mazināt potenciāli iespējamo kaitējumu. Šādos gadījumos lietojam augu aizsardzības līdzekļus- repelenti (briežveidīgo bojājumu mazināšanai skujkoku jaunaudzēs); feromonus- izķerot konkrēta kaitēkļa viena dzimuma īpatņus. Pie profilaktiskajiem pasākumiem pieskaitāma arī putnu būru izvietošana skujgrauzēju riskam pakļautās mežaudzēs, skudru ligzdu pārvietošana un to aizsardzība, kā arī mehānisku aizsardzības līdzekļu lietošana dažāda veida mežaudžu bojājumu novēršanai.

Apsardzība pret uguni (ugunsdrošība)

Latvāņa saaudžu likvidēšana

Meža aizsardzība

 

Esam sertificēti
BM certification iso