Meža infrastruktūras objektu galvenais uzdevums – nodrošināt kvalitatīvus apstākļus mežaudžu augšanai un to apsaimniekošanai.

Ar kvalitatīvu meža ceļu tīklu ir iespējams veikt labu meža apsaimniekošanu dažādos gadalaikos un laika apstākļos. Kvartālstigas sadala meža masīvu kvartālos, pateicoties šim sadalījuma, ir iespējama mežaudžu sistematizēšana un uzskaite.

Grāvji nodrošina liekā ūdens aizvadīšanu no pārmitrām mežaudzēm. Caurtekas kalpo netraucētai grāvju, strautu un upju šķērsošanai tam paredzētajās vietās.

Veicot meža meliorācijas uzturēšanas darbus, jāievēro vides un darba aizsardzības prasības.

Meliorācijas grāvju attīrīšana no piesērējuma

Grāvju gultnes un profila atjaunošana izrokot un izlīdzinot laika gaitā grāvī izveidojušos piesērējumu, tādējādi atjaunojot netraucētu ūdens novadīšanu. Darbi izpildāmi jebkurā gada laikā.

Meliorācijas grāvju attīrīšana no ūdens plūsmai radītiem lokāliem šķēršļiem

Grāvja gultnes un profila atbrīvošana no bebru izveidotiem aizsprostiem, kritušiem kokiem, ūdens saskalojumiem vai cita veida lokāliem šķēršļiem, kuri traucē brīvai ūdens plūsmai.

Krūmu un koku ciršana meža autoceļu joslās un to sāngrāvjos

Darbs paredz izcirst un izvākt visus grāvī vai ceļa sānjoslā esošos kokaugus un nokraut tos gar grāvja malu. Minētais darbs nodrošina ceļa pārredzamību, veicina ceļa žūšanu un ūdens teci grāvjos.

Krūmu un koku ciršana meža meliorācijas sistēmās 

Darbs paredz izcirst grāvī un uz grāvja atbērtnes augošos kokaugus, kā arī izvākt nocirstos un grāvī iekritušos kaltušos vai nolauztos kokus.

Koku, krūmu atvašu un zāles pļaušana meža meliorācijas sistēmās

Darbs paredz no kokaugiem un lakstaugiem atbrīvot grāvja gultni un tā nogāzes, neizvācot no grāvja nopļauto.

Stigu tīrīšana 

Augošu vai sausu kokaugu nozāģēšana un  novākšana, tos nokraujot gar vienu stigas malu.

Caurteku attīrīšana

Darbs paredz caurteku attīrīšanu no sanesumiem, novēršot tās aizsprostošanos un nodrošinot netraucētu ūdens caurplūdi.

Caurteku vai to posmu nomaiņa vai atjaunošana

Caurteku vai to posmu maiņa, novēršot būves bojājumus. Darba veids nepieciešams, lai nodrošinātu netraucētu ūdens noteci un padarītu iespējamu ūdensteces šķērsošanu.

Renovēto meža meliorācijas sistēmu uzraudzība un bebru dambju likvidācija

Renovētu / rekonstruētu un funkcionējošu meža meliorācijas sistēmu apsekošana, uzraudzība un meliorācijas grāvju, caurteku attīrīšana no ūdens plūsmai radītiem lokāliem šķēršļiem, kas radušies bebru darbības rezultātā.

Esam sertificēti
BM certification iso