Datums Nosaukums
2022071212.07.2022 Defektu aktu sagatavošanas prasības un defektu akta veidne
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības caurtekas vai to posmu nomaiņai vai atjaunošanai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības caurteku attīrīšanai
2014062525.06.2014 Kvalitātes prasības koku un krūmu ciršanai meža meliorācijas grāvjos un to joslās pirms renovācijas vai rekonstrukcijas darbu veikšanas
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības krūmu un koku ciršanai meliorācijas grāvjos
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības meliorācijas grāvju attīrīšanai no piesērējuma
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības meliorācijas grāvju attīrīšanai no ūdens plūsmai radītiem lokāliem šķēršļiem
2020050808.05.2020 Kvalitātes prasības meža meliorācijas sistēmu uzraudzībai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības nostiprinājumu atjaunošanai meliorācijas grāvjos
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības stigu tīrīšanai
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības virszemes ūdens noteces vagu izveidei
2018052929.05.2018 Kvalitātes prasības zāles, koku un/vai krūmu atvašu pļaušanai meliorācijas grāvjos
2015101313.10.2015 Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015
2022052323.05.2022 Prasības trases robežu marķēšanai meža infrastruktūras objektos
Esam sertificēti

bm sertification

iso