Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi 2022 

I Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

Autoceļu tīkls LOG sistēmai – datu slānis IS GEO, kas satur informāciju par koksnes produktu pārvadātājiem izmantojamiem ceļiem, to pašreizējo stāvokli un cita ceļu raksturojošā informācija (braukšanas virzieni, apgriešanās vietas, izmainīšanās vietas, apgrūtinājumi).
Brauktuve – ceļa daļa, kas paredzēta transporta līdzekļu braukšanai.
Ceļa klātne – ceļa daļa, kas sastāv no brauktuves un nomalēm.
Ceļa nomale – ceļa daļa, kas atrodas starp brauktuves malu un ceļa klātnes šķautni.
CSN – ceļu satiksmes noteikumi.
Dabiska brauktuve — neizbūvēta brauktuve mežā, kas izmantojama koksnes produktu transportēšanai un meža apsaimniekošanai tikai optimālos mitruma apstākļos.
Ekspluatācija – būves izmantošana paredzētajiem mērķiem, t.sk. uzraudzības un uzturēšanas darbu komplekss, kas nodrošina būves ilgstošu darbību.
Gultne – dabisks vai mākslīgi veidots iedziļinājums zemes virsmā, pa kuru notiek ūdens plūsma.
LVM meža ceļu tīkls - MC tīkls – ietver LVM meža autoceļus un uzlabotas brauktuves, ar noteiktu ceļa kategoriju.
MC tīkla pārvaldītājs – AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra meža infrastruktūras speciālists, kas uzrauga, lai meža infrastruktūras objekti tiktu ekspluatēti atbilstoši šiem noteikumiem.
Meža autoceļšMAC - atbilstoši tehniskajiem parametriem uzbūvēts komersanta ceļš ar segumu, kas nodrošina meža apsaimniekošanu un ir ekspluatējams koksnes produktu transportēšanai visu gadu, izņemot šķīdoņa periodu.
Meža infrastruktūras objekti - MIO – AS “Latvijas valsts meži” valdījumā esošie meža autoceļi, brauktuves un meža meliorācijas sistēmas.
Meža meliorācijas sistēmaMMS – hidroloģiski un hidrauliski saistītu lineāru būvju tīkls meža zemju nosusināšanai.
MIO lietotājs – persona, kura izmanto vai jebkādā veidā iedarbojas uz meža infrastruktūras objektiem.
MMS pārvaldītājs - AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Mežkopība iecirkņa mežkopis, kas uzrauga, lai meža infrastruktūras objekti tiktu ekspluatēti atbilstoši šiem noteikumiem.
 • Īslaicīgās lietošanas brauktuves – brauktuves, kuras īslaicīgi tiek lietotas koksnes produktu transportēšanai.
 • Koka vairogu brauktuve (KVB) - dabiskas grunts (zemes) nestspējas palielināšana, izmantojot koksnes vairogu konstrukciju.
Pārraudzības klase – atbilstoši plānotajai MC ekspluatācijai noteikts minimālais plānoto MC apsekošanu skaits gadā.
Uzlabota brauktuve – dabiskā brauktuve, kurai veikta nestspējas uzlabošana vismaz 70% apmērā no tās garuma, kas izmantojama koksnes produktu transportēšanai.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotas prasības, lai MIO tiktu ekspluatēti saudzīgi ievērojot sabiedrības un AS “Latvijas valsts meži” intereses atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 2. Noteikumi nosaka prasības MIO ekspluatācijai.
 3. Noteikumi nosaka prasības MMS un MC tīkla pārvaldītājiem.
 4. Noteikumi attiecas uz meža infrastruktūras lietotājiem un meža infrastruktūras pārvaldītājiem.

PRASĪBAS MEŽA INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTU LIETOTĀJIEM

 1. MIO lietojami atbilstoši to paredzētajām funkcijām.
 2. MC tīkls ekspluatējams, ņemot vērā to projektēšanā pieņemto aprēķina slodzi uz transportlīdzekļa maksimāli noslogoto asi – 10 t, kā arī transportlīdzekļa kravas īpatnības, ceļa tehnisko stāvokli un meteoroloģiskos apstākļus.
 3. Maksimāli atļautā pilnā masa ir 52 t, ja konkrētā ceļa posmā nav noteikts savādāk.
 4. Smagajiem kravas transportlīdzekļiem maksimālais braukšanas ātrums MC tīklā - 30 km/h, bet uz koka vairogu brauktuvēm – 10 km/h saskaņā ar Koka vairogu brauktuves ekspluatācijas noteikumiem (šo noteikumu II sadaļa). Braukšanas laikā ņemt vērā ceļa parametrus, pārredzamību, ceļa stāvokli, transportlīdzekļa kravas īpatnības, kokmateriālu krautuvju izvietojumu un meteoroloģiskos apstākļus.
 5. Vieglajiem automobiļiem, pārvietojoties pa meža autoceļiem un izvēloties braukšanas ātrumu, ņemt vērā ceļa parametrus, pārredzamību, ceļa stāvokli, kokmateriālu krautuvju izvietojumu un meteoroloģiskos apstākļus.
 6. Kokmateriālu transportēšanas intensitāte jāizvēlas atbilstoši ceļa nestspējai konkrētajā brīdī.
 7. LVM MC tīkla lietotājiem, kuri nav LVM klienti vai līgumpartneri, pirms tā ekspluatēšanas nepieciešams pārliecināties publiskajā slānī “LVM ceļu aprobežojumi” par konkrētā ceļa/ceļu statusu un pieejamību.
 8. MC tīklā aizliegts:
  1. neievērot CSN;
  2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek būtiski bojāti vai iznīcināti MAC elementi:
   • ceļa sega,
   • ceļa konstruktīvās kārtas,
   • tilti un caurtekas,
   • citas darbības;
  3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek bojāts vai iznīcināts MAC aprīkojums:
   • ceļazīmes,
   • atvairbarjeras,
   • vārti,
   • cits aprīkojums;
  4. aizsprostot ceļa brauktuvi, nomales un ceļu inženierbūves;
  5. izmantot ceļa nomali autotransporta braukšanai un stāvēšanai;
  6. bez rakstiskas vienošanās vai rakstiska LVM saskaņojuma saņemšanas rīkot jebkāda veida sacensības, treniņus u.c. publiskus pasākumus. Publisku pasākumu skaņošanas procesu nodrošina LVM Nekustamo īpašumu pārvalde;
  7. bez rakstiskas vienošanās vai rakstiska LVM saskaņojuma saņemšanas veikt jebkādus būvdarbus, kuri skar LVM inženierbūvju konstruktīvos elementus. Tehnisko noteikumu sniegšanu ārējo inženierkomunikāciju un inženierbūvju būvniecībai nodrošina LVM Nekustamo īpašumu pārvalde.
 9. Aizliegtas jebkuras darbības, kuru rezultātā tiek bojātas vai iznīcinātas MMS, t.sk. grāvja gultne tiek:
  1. aizbērta vai aizstumta;
  2. aizsprostota brīvai ūdens plūsmai;
  3. piegružota ar rūpnieciskiem vai cita veida atkritumiem;
  4. piesārņota ar naftas produktiem vai ķīmiskām vielām.
 10. Ja saimnieciskās darbības rezultātā meža infrastruktūras objekts ticis piegružots, piesārņots vai bojāts, tas atbrīvojams no piegružojuma vai piesārņojuma, radušies bojājumi novēršami.
 11. Ja transportlīdzeklis ir uzsācis kokmateriālu uzkraušanas darbus, tādā veidā aizšķērsojot brauktuvi, tad pārējiem transportlīdzekļiem jāsagaida kraušanas darbu pabeigšana.
 12. Konstatējot meža infrastruktūras objektos apstākļus, kas apdraud satiksmes drošību, MAC vai MMS funkcionēšanu, par to nekavējoties ziņojams meža infrastruktūras objekta pārvaldītājam, un ar iespējamiem līdzekļiem (piemēram, labi saskatāms un kontrastējošs audums, papīrs vai atstarotājs) apzīmējama meža infrastruktūras lietotājus apdraudošā vieta.

PRASĪBAS MC TĪKLA PĀRVALDĪTĀJIEM

 1. MC tīkla pārvaldītājs – AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra meža infrastruktūras speciālists.
 2. MC tīkla tehniskais stāvoklis nodrošināms atbilstoši paredzētajām funkcijām (meža apsaimniekošanai un kokmateriālu transportēšanai).
 3. MAC un brauktuves apsekojami atbilstoši noteiktajai pārraudzības klasei, fiksējot informāciju par ceļu tehnisko stāvokli.
 4. MAC un brauktuvju apsekošanas rezultātā pieņemams lēmums par konkrēta MAC vai brauktuves tehniskā stāvokļa atbilstību tā veicamajām funkcijām un uzturēšanas darbu, atjaunošanas un pārbūves darbu nepieciešamību.
 5. MAC un brauktuvju uzturēšanas darbi veicami atbilstoši AS “Latvijas valsts meži” apstiprinātām specifikācijām.
 6. MC tīkls nodrošināms ar attiecīgām ceļa zīmēm, t.sk. brīdinošu informāciju par infrastruktūras objekta avārijas stāvokli, ja tas var apdraudēt meža infrastruktūras objektu lietotājus, satiksmes drošību vai ceļa saglabāšanu.
 7. Aktuālākā informācija par MC tīkla pieejamību atspoguļojama IS LVM GEO slānī – Autoceļu tīkls LOG sistēmai.
 8. Satiksme pa MC tīklu ierobežojama vai aizliedzama klimatisko vai citu apstākļu dēļ, kuru rezultātā ceļi neatbilst to normālai ekspluatācijai, kā arī laikā, kad uz tiem tiek organizēti publiski pasākumi. Lēmumu pieņem un atceļ LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra reģiona vadītājs, par to savlaicīgi paziņojot citiem AS “Latvijas valsts meži” biznesa virzieniem, kuri par to informē savus sadarbības partnerus.
 9. Meža infrastruktūras objektu lietotājiem noteikto prasību neievērošanas gadījumā MC tīkla pārvaldītājs ziņo par konstatētajiem pārkāpumiem tiešajam vadītājam.

PRASĪBAS MMS PĀRVALDĪTĀJIEM

 1. MMS pārvaldītājs – AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Mežsaimniecība Mežkopība iecirkņa mežkopis.
 2. MMS tehniskais stāvoklis nodrošināms atbilstoši to paredzētajām funkcijām (meža zemju nosusināšana).
 3. MMS tehniskā stāvokļa vizuālai izvērtēšanai un objektos nepieciešamo darbu plānošanai, ne retāk kā vienu reizi 5-7 gados, veicama visu MMS apsekošana.
 4. MMS apsekošanas rezultātā pieņemams lēmums par konkrētas MMS būves parametru atbilstību tā veicamajām funkcijām un uzturēšanas, atjaunošanas vai pārbūves darbu nepieciešamību.
 5. MMS uzturēšanas darbi veicami atbilstoši AS “Latvijas valsts meži” apstiprinātām kvalitātes prasībām vai specifikācijām.
 6. MMS pārvaldītājs, konstatējot meža infrastruktūras objektu lietotājiem noteikto prasību neievērošanu, rīkojas atbilstoši “Meža pārkāpumu administrēšanas procedūrai”. Ar pārkāpumiem radīto zaudējumu noteikšana un atlīdzināšana veicama atbilstoši LR MK 2010. gada 06. jūlija noteikumu Nr. 612 “Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai to izmantošanas tiesību ierobežošanu” prasībām.
 7. Katrā mežistrādes darbu vietā, pirms to uzsākšanas, atbilstoši saimnieciskās darbības novērtēšanas aktam, fiksējams MIO objektu tehniskais stāvoklis.

II Koka vairogu brauktuves ekspluatācijas noteikumi

NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

Koka vairogu brauktuve (KVB) – dabiskas grunts (zemes) nestspējas palielināšana, izmantojot koka vairogu konstrukciju.
Koka vairogu brauktuves lietotājs – persona, kura izmanto vai jebkādā veidā iedarbojas uz koka vairogu brauktuvi.
Koka vairogu brauktuves pārvaldītājs – AS “Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM Mežsaimniecība, meža infrastruktūra reģiona vadītājs, kurš nodrošina uzraudzību, lai koka vairogu brauktuve tiktu ekspluatēta atbilstoši šiem noteikumiem.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotas prasības, lai KVB tiktu ekspluatēta un pārvaldīta saudzīgi, ievērojot LVM intereses un transporta līdzekļu drošību.
 2. Noteikumi nosaka prasības KVB lietotājiem.
 3. Noteikumi nosaka prasības KVB pārvaldītājiem.

PRASĪBAS KVB LIETOTĀJIEM

 1. KVB lietojama atbilstoši tam paredzētajām funkcijām – meža apsaimniekošanai un kokmateriālu transportēšanai.
 2. Pa KVB ir atļauts pārvietoties transporta līdzeklim, kura maksimālā slodze vienam dzītajam tiltam nepārsniedz 10 t un pilna masa nepārsniedz 52 t.
 3. Mehānisko transporta līdzekļu maksimālais braukšanas ātrums pa KVB nedrīkst pārsniegt 10 km/h.
 4. Uz KVB jāievēro CSN.
 5. Uz KVB aizliegts veikt darbības, kuru rezultātā tiek bojāti vai iznīcināti konstrukcijas vairogi.
 6. Uz KVB aizliegts veikt darbības, kuru rezultātā tiek bojāts vai iznīcināts KVB aprīkojums.
 7. Ja saimnieciskās darbības rezultātā KVB piegružota vai piesārņota, tā atbrīvojama no piegružojuma vai piesārņojuma.
 8. Uz KVB aizliegts strauji bremzēt un strauji uzsākt kustību.
 9. Tā kā kokvedēja autrigeru platums ir lielāks par KVB platumu, tad pie uzkraušanās autrigeru atbalstam jālieto papildus vairogi, kurus KVB izveidotājs novieto krautuvē.
 10. Uz KVB atļauts uzbraukt, ja satiksmes regulēšanas zīmē ir zaļais signāls.
 11. Uz KVB aizliegts uzbraukt, ja satiksmes regulēšanas zīmē ir sarkanais signāls vai uzlikta zīme “KVB slēgta” (Ceļu satiksmes noteikumu zīme Nr. 301 “Iebraukt aizliegts”).
 12. Ja ir izlikta zīme “KVB slēgta”, pa to ir atļauts pārvietoties tikai transportam, kas veic KVB remontu.
 13. Atsevišķos gadījumos, piemēram, piegādājot degvielu mežizstrādes tehnikai, saskaņojot ar KVB pārvaldītāju, ir atļauts pārvietoties pa KVB arī gadījumos, kad ir izlikta zīme “KVB slēgta”, ja transporta līdzekļa faktiskā masa nepārsniedz 3.5 t.
 14. Uzbraucot uz KVB, transporta līdzekļa vadītāja pienākums ir satiksmes regulēšanas zīmē nomainīt zaļo signālu pret sarkano signālu.
 15. Nobraucot no KVB, transporta līdzekļa pienākums ir nomainīt sarkano signālu pret zaļo signālu. Par šo pienākumu vadītājam atgādina atgādinājuma zīme ar tekstu “Nomainīt KVB statusu”.
 16. Konstatējot KVB apstākļus, kas apdraud KVB ekspluatācijas drošību (iesēdumi, apledojums) un KVB funkcionēšanu, par to nekavējoties jāziņo LVM pārstāvim un jānomaina uz satiksmes organizēšanas zīmes zīme “KVB slēgta”.

PRASĪBAS KVB PĀRVALDĪTĀJIEM

 1. KVB aprīkojama ar satiksmes regulēšanas zīmēm (1. attēls).
 2. KVB tehniskais stāvoklis jānodrošina atbilstoši paredzētajām funkcijām - meža apsaimniekošanai un kokmateriālu transportēšanai.
 3. KVB apsekojama ik pēc 5 dienām. Novērtējot KVB stāvokli, jāpieņem lēmums – KVB ekspluatācija ir turpināma vai KVB ir jāslēdz un jāveic tās remontdarbi.
 4. KVB apsekošana jānodrošina 1 dienas laikā arī gadījumos, kad KVB lietotāji ir informējuši par KVB apstākļiem, kas apdraud KVB ekspluatācijas drošību (iesēdumi, apledojums) un KVB funkcionēšanu.
 5. Ja tiek pieņemts lēmums par KVB slēgšanu, pārvaldītājs izvieto uz tās satiksmes regulēšanas zīmes zīmi “KVB slēgta” un atspoguļo to IS LVM GEO slānī – Autoceļu tīkls LOG sistēmai. Pēc KVB slēgšanas tiek organizēti remontdarbi.
 6. KVB uzturēšanas darbi veicami atbilstoši LVM apstiprinātajām specifikācijām.

 

koka vairogu brauktuves satiksmes regulesanas zimes

1.attēls. Koka vairogu brauktuves satiksmes regulēšanas zīmes.

 

Esam sertificēti
BM certification iso