AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā - LVM) darbības mērķis ir nodrošināt valstij piederošās zemes 1,63 miljonu hektāru platībā (tai skaitā 1,60 miljonu hektāru meža zemes) ilgtspējīgu un atbildīgu apsaimniekošanu, vienlaicīgi gūstot maksimāli iespējamos ienākumus īpašniekam – valstij.

LVM meža apsaimniekošanas plānošana balstās uz plašas un pastāvīgi veiktas meža resursu un vides vērtību inventarizācijās iegūto informāciju, to analīzi un apsaimniekošanu ilgtermiņā. 

Ar LVM meža apsaimniekošanas plāna (turpmāk tekstā – MAP) publisko daļu ieinteresētās puses tiek informētas par plānoto meža apsaimniekošanu un tiek nodrošināta iespēja iesaistīties plānošanā, it īpaši rekreācijai nozīmīgās teritorijās. MAP publiskā daļa satur informāciju par apsaimniekotā meža resursiem, LVM stratēģijas mērķiem un darbības pamatprincipiem, plānotās meža apsaimniekošanas darbību apjomu un izvietojumu, pasākumiem vides vērtību saglabāšanā, iepriekšējā periodā veikto meža apsaimniekošanas darbību apjomu u.c. ieinteresētajām pusēm nozīmīgu informāciju.

MAP publiskā daļa tiek aktualizēta ne retāk kā reizi 5 gados vai ikreiz, kad būtiski mainās meža apsaimniekošanas apjoms, meža apsaimniekošanas pamatprincipi vai normatīvo aktu nosacījumi meža apsaimniekošanā. Katru gadu līdz 31. martam tiek aktualizēti meža apsaimniekošanas apjomi atšķirīgi apsaimniekojamās teritorijās, informācija par iepriekšējā perioda meža apsaimniekošanu un vides pārskats. Aprīļa sākumā tie tiek publicēti LVM mājaslapā. Mēneša laikā pēc publicēšanas iesūtītos priekšlikumus izvērtē un nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas meža apsaimniekošanas plānā (skat. 8. pielikumu). Priekšlikumi, kas tiek atsūtīti vēlāk kā mēneša laikā pēc MAP publiskās daļas publicēšanas tiek izvērtēti, tomēr, ja nepieciešamas izmaiņas MAP publiskajā daļā, tās tiek veiktas vienlaicīgi ar nākošo aktualizāciju.

Interešu grupas un vietējā sabiedrība priekšlikumus var iesniegt atbilstošā reģiona klientu centrā vai nosūtīt elektroniski attiecīgā reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājam  

LVM MAP publiskā daļa atbilst 04.02.2014. MK noteikumiem Nr.67 “Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu” un PEFC meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartam Latvijai un citu saistošo sertifikācijas standartu prasībām.

 MEŽA APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNA PUBLISKĀ DAĻA