AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā - LVM) darbības mērķis ir nodrošināt valstij piederošās zemes 1,62 miljonu hektāru platībā (tai skaitā 1,59 miljonu hektāru meža zemes) ilgtspējīgu un atbildīgu apsaimniekošanu, vienlaicīgi gūstot maksimāli iespējamos ienākumus īpašniekam – valstij.

Meža apsaimniekošana tiek plānota un balstās uz plašas un pastāvīgi veiktas meža resursu un vides vērtību inventarizācijās iegūto informāciju, tās vispusīgu analīzi ar skatu ilgtermiņā.  

LVM meža apsaimniekošanas plāna (turpmāk tekstā – MAP) publiskā daļa satur informāciju par LVM apsaimniekotā meža resursiem, LVM stratēģijas mērķiem un darbības pamatprincipiem, plānotās meža apsaimniekošanas darbību apjomu un izvietojumu, pasākumiem vides vērtību saglabāšanā, iepriekšējā periodā veikto meža apsaimniekošanas darbību apjomu u.c. ieinteresētajām pusēm nozīmīgu informāciju. Ar MAP publisko daļu ieinteresētās puses (vietējā sabiedrība un interešu grupas) tiek informētas par plānoto meža apsaimniekošanu. Atbilstoši LVM stratēģijai, Latvijas Republikas meža nozares plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem ieinteresētajām pusēm tiek nodrošināta iespēja sniegt priekšlikumus meža apsaimniekošanai, it īpaši vietējai sabiedrībai nozīmīgās teritorijās. Visi saņemtie priekšlikumi tiek izvērtēti un tiem tiek sniegta atbilde.

MAP publiskā daļa tiek aktualizēta ne retāk kā reizi 5 gados vai ikreiz, kad būtiski mainās meža apsaimniekošanas apjoms, meža apsaimniekošanas pamatprincipi vai normatīvo aktu nosacījumi meža apsaimniekošanā. Katru gadu līdz 31. martam tiek aktualizēti meža apsaimniekošanas apjomi atšķirīgi apsaimniekojamās teritorijās, informācija par iepriekšējā perioda meža apsaimniekošanu un vides pārskats. Aprīļa sākumā tie tiek publicēti LVM mājaslapā. Mēneša laikā pēc publicēšanas iesūtītos priekšlikumus izvērtē un nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas meža apsaimniekošanas plānā. Visi priekšlikumi un LVM atbilstošā rīcība tiek norādīti atbilstošā reģiona 9. pielikumā. Priekšlikumi, kas tiek atsūtīti vēlāk kā mēneša laikā pēc MAP publiskās daļas publicēšanas tiek izvērtēti, tomēr, ja nepieciešamas izmaiņas MAP publiskajā daļā, tās tiek veiktas vienlaicīgi ar nākošo aktualizāciju. LVM papildus kādai no teritorijām, konsultējoties ar vietējo sabiedrību un citām ieinteresētajām pusēm, var izstrādāt individuālus apsaimniekošanas plānus, kuri ir LVM meža apsaimniekošanas plāna sastāvdaļa, tomēr publisko apspriežu rezultātā teritorijai individuālajā plānā var tikt ietverti atsevišķi atšķirīgi nosacījumi (piemēram, noteikti atšķirīgi saimnieciskās darbības ierobežojumi, aktualizācijas kārtība u.c.). Visos pārējos gadījumos apsaimniekošanas darbības tiek veiktas atbilstoši LVM meža apsaimniekošanas plāna nosacījumiem.

Ieinteresētās puses (vietējā sabiedrība un interešu grupas) priekšlikumus var iesniegt atbilstošā reģiona klientu centrā vai nosūtīt elektroniski attiecīgā reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājam.

LVM MAP publiskā daļa atbilst 04.02.2014. MK noteikumiem Nr.67 “Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu” un PEFC meža apsaimniekošanas sertifikācijas standartam Latvijai un citu saistošo sertifikācijas standartu prasībām.

 

 Meža apsaimniekošanas plāna publiskā daļa