2017 2018 2019 2020 2021
           
Aktīvu kopsumma, milj.EUR 387.1 466.1 534.4 536.3 581.5
Neto apgrozījums, milj.EUR 275.8 333.2 375.1 349.7 405.3
Bruto peļņa, milj.EUR 79.9 120.9 129.7 89,5 138.3
Peļņa pirms nodokļiem, milj.EUR 69.1 110.2 118.2 76.1 127.4
Pārskata gada peļņa, milj.EUR 65.2 109.8 105.0 62.3 111.5
EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem), milj.EUR 69.1 110.2 118,8 76.6 127.9
EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), milj.EUR 100.1 141.1 152.1 112.3 165.5
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā (bez uzņēmumu ienākuma nodokļa), milj.EUR 35.2 38.2 61.8 60.9 72.4
Valsts budžetā iemaksātie nodokļi pārskata periodā, milj.EUR 23.2 22.5 34.7 29.8 33.5
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), milj.EUR 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0
Rentabilitāte (pārskata gada peļņa / neto apgrozījums) 24% 33% 28% 18% 28%
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) 19% 28% 23% 13% 23%
Aktīvu rentabilitāte (ROA) * 17% 26% 21% 12% 20%

 

*Nav iekļauti valdījumā nodotie ārpusbilances aktīvi.

Esam sertificēti
BM certification iso