2019 2020 2021 2022 2023
           
Aktīvu kopsumma, milj.EUR 534.4 536.3 581.5 757.4 824.2
Neto apgrozījums, milj.EUR 375.1 349.7 405.3 566.6 626.0
Bruto peļņa, milj.EUR 129.7 89.5 138.3 266.4 261.2
Peļņa pirms nodokļiem, milj.EUR 118.2 76.1 127.4 260.3 261.8
Pārskata gada peļņa, milj.EUR 105.0 62.3 111.5 242.2 220.8
EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem), milj.EUR 118.8 76.6 127.9 260.7 256.1
EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), milj.EUR 152.1 112.3 165.5 299.8 296.2
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā (bez uzņēmumu ienākuma nodokļa), milj.EUR 61.8 60.9 72.4 71.4 162.5
Valsts budžetā iemaksātie nodokļi pārskata periodā, milj.EUR 34.7 29.8 33.5 41.9 67.0
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), milj.EUR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rentabilitāte (pārskata gada peļņa / neto apgrozījums) 28% 18% 28% 43% 35%
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) 23% 13% 23% 40% 31%
Aktīvu rentabilitāte (ROA) * 21% 12% 20% 36% 28%

 

*Nav iekļauti valdījumā nodotie ārpusbilances aktīvi.

Esam sertificēti
BM certification iso