2018 2019 2020 2021 2022
           
Aktīvu kopsumma, milj.EUR 466.1 534.4 536.3 581.5 757.4
Neto apgrozījums, milj.EUR 333.2 375.1 349.7 405.3 566.6
Bruto peļņa, milj.EUR 120.9 129.7 89,5 138.3 265.9
Peļņa pirms nodokļiem, milj.EUR 110.2 118.2 76.1 127.4 260.3
Pārskata gada peļņa, milj.EUR 109.8 105.0 62.3 111.5 242.2
EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem), milj.EUR 110.2 118,8 76.6 127.9 260.3
EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), milj.EUR 141.1 152.1 112.3 165.5 299.8
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā (bez uzņēmumu ienākuma nodokļa), milj.EUR 38.2 61.8 60.9 72.4 71.4
Valsts budžetā iemaksātie nodokļi pārskata periodā, milj.EUR 22.5 34.7 29.8 33.5 41.8
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa par pakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), milj.EUR 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
Rentabilitāte (pārskata gada peļņa / neto apgrozījums) 33% 28% 18% 28% 43%
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE) 28% 23% 13% 23% 40%
Aktīvu rentabilitāte (ROA) * 26% 21% 12% 20% 36%

 

*Nav iekļauti valdījumā nodotie ārpusbilances aktīvi.

Esam sertificēti
BM certification iso