2018 2019 2020
       
Aktīvu kopsumma, milj.EUR   466.1 534.4 563.3
Neto apgrozījums, milj.EUR   333.2 375.1 349.7
Bruto peļņa, milj.EUR   120.9 129.7 89,5
Peļņa pirms nodokļiem, milj.EUR   110.2 118.2 76.1
Pārskata gada peļņa, milj.EUR   109.8 105.0 62.3
EBIT (peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem), milj.EUR   110.2 118,8 76.6
EBITDA (peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem), milj.EUR   141.1 152.1 112.3
Valsts budžetā iemaksātās dividendes pārskata periodā (bez uzņēmumu ienākuma nodokļa), milj.EUR   38.2 61.8 60.9
Valsts budžetā iemaksātie nodokļi pārskata periodā, milj.EUR   22.5 34.7 29.8
No valsts un pašvaldību budžeta tieši vai netieši saņemtā finansējuma izlietojums (dotācijas, maksa parpakalpojumiem un citi finanšu līdzekļi), milj.EUR   0.0 0.0 0.0
Rentabilitāte (pārskata gada peļņa / neto apgrozījums)   33% 28% 18%
Pašu kapitāla rentabilitāte (ROE)   28% 23% 13%
Aktīvu rentabilitāte (ROA) *   26% 20% 12%

 

*Nav iekļauti valdījumā nodotie ārpusbilances aktīvi.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m