PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2003. GADU

2003. gads Ls 2002 gads Ls
Neto apgrozījums 45,876,461 27,676,173
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (25,838,442) (17,428,886)
Bruto peļņa 20,038,019 10,247,287
Pārdošanas izmaksas -167,435 -159,947
Administrācijas izmaksas (1,426,386) (1,750,880)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 35,511 13,538
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 456,894 319,319
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas -7,045 -30,633
Peļņa pirms nodokļiem 18,929,558 8,638,684
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu (3,124,867) (1,496,521)
Pārējie nodokļi (2,116,740) (1,962,346)
Pārskata gada peļņa 13,687,951 5,179,817

 

BILANCE

AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi 204,789 108,951
Pamatlīdzekļi 12,963,150 6,974,543
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 13,167,939 7,083,494
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi 864,875 911,486
Debitoru parādi 1,607,965 965,173
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos 10,224,351 4,419,348
Naudas līdzekļi kasē un bankā 1,722,750 221,872
Apgrozāmie līdzekļi kopā 14,419,941 6,517,879
AKTĪVU kopsumma 27,587,880 13,601,373
31.12.2003. 31.12.2002.
PASĪVS
Pašu kapitāls:
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 7,080,832 2,977,066
Pārskata gada nesadalītā peļņa 13,687,951 5,179,817
Pašu kapitāls kopā: 20,768,783 8,156,883
Uzkrājumi  2,475,679 1,989,101
Kreditori:
Ilgtermiņa parādi kreditoriem 22,854 26,486
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā: 4,320,564 3,428,903
Kreditori kopā: 4,343,418 3,455,389
PASĪVU kopsumma 27,587,880 13,601,373

 

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m