dsc 1779r copy copy

Apkopotie “LVM Zemes dzīles” saimnieciskās darbības rādītāji, apsaimniekojot zemes dzīļu resursus 2023. gadā, liecina, ka “LVM Zemes dzīles” kopējie ieņēmumi no zemes dzīļu resursu realizācijas ir 6.77 miljoni eiro. No kopējiem ieņēmumiem 3.67 miljoni eiro ir no zemes nomas derīgo izrakteņu (kūdras u.c.) ieguvei, bet no minerālo materiālu (smilts, smilts-grants, aleirīta, māla u.c.) ieguves – 3.11 miljoni eiro.

tab

2023. gadā realizētas zemes nomas tiesības derīgo izrakteņu ieguvei 60 līgumu ietvaros ar kopējo nomas platību 16 811 ha, tai skaitā uzturošā un rekultivācijas procesā esošā platība kūdras purviem – 600 ha. No visiem līgumiem 57 līgumi ir ar tiesībām iegūt kūdru (kopā 16 780 ha, t.sk. 600 ha uzturošā platība) un 3 – ar tiesībām iegūt smilti un mālu kopumā 31 ha.

2023.gadā ir noslēgts 1 jauns zemes nomas līgums par tiesībām iegūt kaļķakmeni. Līgums noslēgts ar SIA “SCHWENK Latvia”, kaļķakmens atradne “Kūmas”, līguma platība 24.23 ha.

Derīgo izrakteņu ieguves apjomi par 2023. gadu Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra zemes dzīļu informācijas sistēmā pilnībā nav publicēti un pieejami. Pilnībā pieejamie dati ir par 2022.gadu, kad kūdras ieguves apjoms bija 0.90 miljoni tonnu, bet minerālo materiālu – smilts, smilts-grants, aleirīts un māls – ieguves apjoms bija 1.61 miljoni m3. Pagājušajā gadā “LVM Zemes dzīles” ir iesniegusi informāciju Valsts vides dienestam par minerālo materiālu – smilts, smilts-grants, aleirīts un māls –  ieguves apjomu 0.85 miljonu m3 apmērā.

pict

Uz 2023. gada 31.decembri zemes dzīļu resursu pazemes aktīvi ir aprēķināti patiesajās vērtībās 17.33 miljoni eiro apmērā, tajā skaitā:

  • pazemes aktīvi, kur derīgo izrakteņu ieguvi veic trešā puse (nomnieks) – 15.09 miljoni eiro;
  • pazemes aktīvi, kur derīgo izrakteņu ieguvi veic LVM – 2.24 miljoni eiro apmērā.

“LVM Zemes dzīles” ilgtermiņa aktīvu rentabilitāte 2023.gadā ir 8.4%, aprēķinā iekļaujot ārpusbilances jeb Zemkopības ministrijas pazemes krājumu bilances aktīvus.

picture3

Esam sertificēti
BM certification iso