mezs

LVM pārvalda un apsaimnieko 1,62 miljonus hektāru Latvijas Republikas zemes, tai skaitā 1,59 miljonus hektāru meža zemes.

Uzņēmuma apsaimniekotajā teritorijā lielāko daļu jeb 85% aizņem meži, 7% no apsaimniekotās teritorijas ir purvi, 5% - zeme zem meža infrastruktūras objektiem. Nemeža zemes aizņem salīdzinoši mazu daļu jeb 2%, savukārt lauces un pārplūstoši klājumi 1% no valdījumā esošās teritorijas.

Vairāk nekā pusi no LVM apsaimniekošanā esošās mežu platības klāj skuju koki – 46% priežu audzes, 22% egļu audzes. Pārējā platība klāta ar lapu koku mežiem, no kuriem visvairāk izplatītas bērzu audzes (24%).

No uzņēmuma valdījumā esošajām meža un citām zemēm (mežiem, purviem, pļavām, ūdeņiem) vairāk kā 23% apsaimnieko ar mērķi - dabas aizsardzība.

Dabas daudzveidības saglabāšanai LVM ne tikai apsaimnieko aizsargājamās dabas teritorijas (t. sk. Natura2000), mikroliegumus, bet arī tādas teritorijas kā meža koku sugu ģenētisko resursu mežaudzes.

 

 

 

Esam sertificēti
BM certification iso