Medības mūsdienās ir vaļasprieks, aktīvā atpūta brīvā dabā. Bez dabas resursu izmantošanas, tās ir arī rūpes un gādība par šo resursu saglabāšanu. Vienlaikus mednieku pienākums ir nodrošināt saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un medījamiem dzīvniekiem nepieciešamās vides saglabāšanu.

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” iznomā medību tiesības Sabiedrības valdījumā un īpašumā esošajās zemēs, kā arī veic šo medību platību novērtēšanu, aprēķina medību tiesību nomas maksu atbilstoši LR MK noteikumiem., noslēdz un administrē līgumus par medību tiesību nomu.

Medību tiesību iznomāšanas līgumi nākošajam periodam tiek noslēgti, ievērojot līgumā paredzētās nomnieka pirmtiesības un sadarbību.

 

Pievienotie dokumenti:

 Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi 

 Pamatprincipi medību infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai 

 Vienošanās par koku ciršanu dzīvnieku piebarošanai 

 Ciršanas tiesību pirkuma līgums medību  infrastruktūrai 

 Iesnieguma paraugs 

 Koku cenas mežā medību platību apsaimniekošanas vajadzībām laika periodam no 2024. gada 16. janvāra līdz 2024. gada 15. jūlijam 

Mobilo telefonu Lietotne "LVM GEO Mobile"

AS “Latvijas valsts meži” mednieku kolektīviem piedāvā lietotni "LVM GEO Mobile", ar kuras palīdzību var ne tikai orientēties apvidū, bet arī operatīvi saņemt konkrētam medību kolektīvam paredzētos datus veiksmīgai LVM un mednieku sadarbībai.

Medniekiem paredzētie dati satur:

 • Informāciju par medību tiesību nomas līguma teritoriju un darbības termiņu;
 • Saskaņotām dzīvnieku piebarošanas vietām (barotavas, piebarošanas lauciņi);
 • Bebru darbības skartām platībām un termiņiem postījumu novēršanai;
 • Informāciju par briežu dzimtas dzīvnieku nodarītiem postījumiem;
 • Aizsardzības pasākumiem mežaudžu pasargāšanā no briežu dzimtas dzīvnieku postījumiem.
 • !!! Lai izmantotu medniekiem  paredzēto specializēto informāciju,  kolektīvam jānoslēdz vienošanās ar par "LVM GEO Mobile" izmantošanu informācijas apritei.

  Lietotne bez papildus funkcijām iespējams ielādēt Google Play vai iTunes.

   

   Uzņēmuma struktūrvienība "LVM Rekreācija un medības" apsaimnieko ap 100 tūkstošiem ha lielas medību platības – 60 000 ha Austrumu iecirknī, 40 000 - Rietumu iecirknī. Abos iecirkņos tiek piedāvātas komercmedības.

   Komercmedību cenrādis