25 • 10 • 2021

LIFE IP LatViaNature partneru sadarbībā tiek īstenotas jau 28 projekta aktivitātes

projekta progress 4

2021. gada 21. oktobrī notika LIFE Integrētā projekta “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LatViaNature) Vadības grupas  sanāksme, kuras laikā projekta partneri apsprieda uzsākto projekta aktivitāšu progresu.

Aktuālo darbu tematika skar tādas jomas kā ES nozīmes sugu un biotopu aizsardzības mērķu noteikšanu, invazīvo sugu pārvaldību, plašas sabiedrības un specifisko mērķagrupu aptauju norisi, teritoriju atlasi dažādu meža apsaimniekošanas metožu demonstrācijām, kā arī bioloģiskās daudzveidības demonstrēšanu botāniskajā dārzā. Tika pārrunātas arī citas projekta īstenošanai būtiskas aktualitātes un turpmāk plānoto darbu norise.

Projekta partneri  īsteno jau 28 projekta aktivitātes, kur Dabas aizsardzības pārvalde kā vadošais partneris darbojas 17 aktivitātēs. Līdz projekta noslēgumam tiks ieviesta 51 aktivitāte. Lai pojektā novērtētu aktivitāšu izpildi, sagaidāmais rezultāts ir sadalīts pa soļiem, ko projektu valodā dēvē par jūdžakmeņiem un atskaites punktiem – nodevumiem. Vērtējot padarīto, līdz šim dažādu aktivitāšu izpildē sasniegti 20 jūdžakmeņi no ieplānotajiem 205 kopumā un pieci nodevumi no ieplānotajiem 95, kas jāsasniedz līdz 2028.gadam.

Lai sekmētu ES nozīmes biotopu aizsardzības mērķu noteikšanu, darbu ar aktuālajiem biotopu datu jautājumiem uzsākusi ekspertu komanda, kurā sadarbojas Dabas aizsardzības pārvaldes biotopu eksperti ar Latvijas Universitātes (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitātes un AS “Latvijas valsts meži” ekspertiem. Savukārt, Natura 2000 teritoriju līmeņa mērķu noteikšanā ES nozīmes aizsargājamām sugām, sadarbojoties DAP, Daugavpils Universitātes un LU ekspertiem notiek darbs ar tādām sugām kā, piemēram,  ūdrs Lutra lutra, dzeltenā akmeņlauzīte Saxifraga hirculus, Igaunijas rūgtlape Saussurea alpina ssp.sthonica, ošu pļavraibenis Euphydryas maturna un sarkanvēdera ugunskrupis Bombina bombina. Darbs ar sugu un biotopu datu analīzi un plānošanu veidos  mugurkaulu turpmākām aktivitātēm.

Sanāksmē piedalījās projekta partneri no Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Vidzemes Augstskolas, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, AS “Latvijas valsts meži” un Pasaules Dabas Fonda.

LIFE Integrētā daudzgadu projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam. 

 latvanature logo

Projekta partnerību veido 10 organizācijas: vadošais partneris Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar  partneriem – Vides  aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu.

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.