AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un saistītajiem partneriem, valsts, pašvaldību un privātajām institūcijām, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētā projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” ietvaros turpmāko trīs gadu laikā plāno uzlabot un atjaunot gan Eiropas Savienības nozīmes  biotopus, gan uzlabot un atjaunot piemērotus apstākļus aizsargājamu sugu dzīvotņu ilgtspējīgai pastāvēšanai 14 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas atrodas LVM valdījumā. Kopumā projektā, iesaistoties saistītajiem partneriem, plānoti darbi vairāk nekā 40 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā.

ES nozīmes biotopu atjaunošana plānota īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā. LVM darbus veiks 14 vietās  - 13 ES nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Natura2000 un vienā mikroliegumā piecos LVM reģionos:

 • aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”;
 • dabas liegumos “Ziemeļu purvi”, “Augstroze”, “Melturu sils”, “Sakas grīņi”, “Ances purvi un meži”, “Ovīši”, “Užava”, “Posolnīca”, “Lubāna mitrājs”;
 • trīs dabas parkos: “Numernes valnis”, “Vecumu meži” un “Driksnas sils”;
 • mikroliegumā meža silpurenes Pulsatilla patens aizsardzības nodrošināšanai pie Gaigalavas.
 •  PROJEKTA PĀRSKATS PAR 2023. GADU 

   projekta pārskats par 2022. gadu 

  Prioritāri izvēlēti tādi ES nozīmes biotopi un īpaši aizsargājamu sugu dzīvotnes, kuru atjaunošana sniegs vislielāko ieguldījumu konkrētās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas mērķu sasniegšanā vai valsts līmenī veicinās konkrētas sugas vai ES nozīmes biotopa labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu.

  koh logo