AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un vēl astoņām valsts un nevalstiskā sektora organizācijām, kā arī četrām augstākās izglītības iestādēm no 2021. līdz 2028. gadam īstenos kopīgu projektu “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” jeb “LIFE-IP LatViaNature”.

Dabas vērtību saglabāšana un biotopu atjaunošana ir būtisks devums ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanā, vienlaikus dodot ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā. Savukārt vieda dabas kapitāla apsaimniekošana ir pamats ne tikai ilgtspējīgas ekonomikas attīstībai, bet arī kvalitatīvas dzīves vides un veselīgas sabiedrības pastāvēšanai.

Projekta ietvaros LVM īstenos sekojošus uzdevumus: 

  • izstrādās un pārbaudīs inovatīvas metodes, kā imitēt vēlamos dabiskos traucējumus meža biotopos – mežainās piejūras kāpās, ķērpjiem bagātos priežu mežos un skujkoku mežos uz osveida reljefa formām. Lai šo uzdevumu veiktu, tiks izveidotas trīs demonstrējumu teritorijas 100 hektāru kopplatībā;
  • sagatavos dabas aizsardzības plānu traucējumu atkarīgajiem mežu biotopiem, iekļaujot uzņēmuma ainavekoloģiskās plānošanas risinājumu pieredzi;
  • izstrādās un pārbaudīs monitoringa metodiku, kā ar tālizpētes instrumentiem novērtēs izmaiņas meža biotopos.

 latvanature logo