05 • 07 • 2022

Projekta ietvaros vērš uzmanību invazīvās puķu spriganes izplatībai

Invazīvo sugu izplatība ir otrs galvenais bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēlonis pēc izmaiņām dabiskajās dzīvotnēs jeb biotopos. Dodoties dabā, ikviens aicināts...

Lasīt pilnu ziņu
27 • 01 • 2022

Seminārā iepazīstinās ar mazo grantu konkursu invazīvo sugu ierobežošanai

Būtisks priekšnoteikums sekmīgai invazīvo sugu ierobežošanai ir efektīvu apkarošanas metožu izvēle un sabiedrības iesaiste to īstenošanā. Lai rastu jaunas, efektīvas invazīvo sugu...

Lasīt pilnu ziņu
09 • 12 • 2021

Noslēgusies dabas aizsardzības plānu izstrādē iesaistīto pušu aptauja

Apkopoti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu izstrādē iesaistīto pušu aptauju rezultāti. Aptaujas tika organizētas, lai noskaidrotu, kādus uzlabojumus...

Lasīt pilnu ziņu
15 • 11 • 2021

Sagatavotas vadlīnijas sugu iekļaušanai Latvijas invazīvo sugu sarakstā

  Attēlā: Sahalīnas dižsūrene Lai ierobežotu invazīvo sugu izplatīšanos Latvijā un efektīvi rīkotos šo sugu negatīvās ietekmes mazināšanai, izstrādātas vadlīnijas sugu...

Lasīt pilnu ziņu
25 • 10 • 2021

LIFE IP LatViaNature partneru sadarbībā tiek īstenotas jau 28 projekta aktivitātes

2021. gada 21. oktobrī notika LIFE Integrētā projekta “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LatViaNature) Vadības grupas  sanāksme,...

Lasīt pilnu ziņu
20 • 07 • 2021

Izzinās zemes īpašnieku un apsaimniekotāju pieredzi invazīvo augu sugu ierobežošanā

  Lai noskaidrotu, kādas ir zināšanas un attieksme par invazīvo augu sugām un pieredze to izplatības ierobežošanā, Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) aptaujās  privātās...

Lasīt pilnu ziņu
07 • 05 • 2021

Iedzīvotājus aicina ziņot par invazīvo sugu izplatību Latvijā

Lai dotu iespēju ērtāk ziņot par novērotajām svešzemju sugām un iegūtu plašāku informāciju par invazīvo sugu atradnēm  Latvijā, projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros ir...

Lasīt pilnu ziņu
25 • 03 • 2021

Risinājumi dabas vērtību saglabāšanā tiks rasti zinātniskā pamatojumā, diskusijās un visas sabiedrības izglītošanā

25. martā LIFE Integrētā projekta LatViaNature īstenotāji tiešsaistes seminārā iepazīstināja plašāku auditoriju ar projekta mērķiem, uzdevumiem un plānotajiem rezultātiem. Projekts...

Lasīt pilnu ziņu
04 • 03 • 2021

Norit aktīvs darbs pie dabas aizsardzības projekta “LIFE IP LatViaNature”

Lai izrunātu aktuālos jautājumus un darbības plānu, februārī notika pirmā LIFE Integrētā projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas...

Lasīt pilnu ziņu
04 • 02 • 2021

LVM iesaistās Latvijas dabas aizsardzības sistēmas pilnveidošanā

Attēlā: AS "Latvijas valsts meži" prezidents Roberts Strīpnieks AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un vēl astoņām valsts un nevalstiskā...

Lasīt pilnu ziņu