Lai uzlabotu virszemes ūdeņu kvalitāti riska ūdensobjektos Latvijā – upēs un ezeros, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar 18 citām organizācijām un uzņēmumiem, kas saistīti ar vides apsaimniekošanas jautājumiem, astoņu gadu laikā īstenos kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (“LIFE GoodWater IP”).

Projekta ietvaros LVM Rietumvidzemes reģionā Aģes upes baseinā tiks īstenoti divu veidu pasākumi ūdensobjektu ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai, ierīkojot trīs labās prakses demonstrācijas objektus meža zemēs:

  • videi draudzīgu meža meliorācijas elementu izveide uz iepriekš atjaunotas meža meliorācijas sistēmas – pirms ieteces dabiskajā ūdenstecē, izbūvējot maksimālās ūdens plūsmas kontroles dambi un sedimentācijas baseinu ar mērķi samazināt sedimentācijas daļiņu un barības vielu ienesi upē no meža zemēm;
  • zaļās infrastruktūras (ūdensobjektu meža aizsargjoslas) funkcionalitātes uzlabošana – koku sugu sastāva veidošana Toras upes aizsargjoslā, veicinot lapu koku izplatību, kā arī pameža un zemsedzes veģetācijas attīstību.

 goodwater logo 2