Platlapju audžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā

Platlapju audžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījusi zinātnisko pētījumu „Platlapju audžu stabilizējošā loma ilgtspējīgā mežsaimniecībā Latvijā”.

2014.-2015. gadā ir veikti oša audžu destrukcijas pētījumi patogēnās sēnes Hymenoscypus fraxineus ietekmē. Pētījumu rezultātā ir noskaidroti patogēnās sēnes migrācijas ceļi, oša dabiskās atjaunošanās intensitāte eitrofās mežaudzēs, augtspēju zaudējušo oša audžu transformācijas scenāriji, izstrādāta metodika un novērtēts oša ģenētisko resursu mežaudžu stāvoklis un to bioloģiskā daudzveidība.

Nākamajā pētījumu periodā būtu nepieciešams turpināt pētījumus par oša audžu stāvokļa dinamiku, kas pašlaik joprojām ir aktuāli arī Eiropā, iekļaujot pētījumu programmā arī citas platlapju koku sugas (ozols, kļava, goba, vīksna, liepa).

Platlapju koku audzes Latvijā aizņem aptuveni 1% no meža kopējās platības, tām piemīt: augsta ģenētiskā, sugu, ekosistēmu un arī ainavas daudzveidības kapacitāte (liela bioloģiskās daudzveidības ietilpība). Mūsdienu vides pārvērtības (sinantropizācija, eitrofikācija utt.) veicina platlapju audžu attīstību un izplatību, audžu transformācija sakrīt ar mežaudžu sukcesiju noslēguma stadijām eitrofās augtenēs, kas Latvijā aizņem aptuveni 30% no kopējās meža platības. Platlapjiem ir vērtīga koksne, kas salīdzinājumā ar skujkoku, bērza un apses koksni, aizņem specifisku nišu. Pētījums par platlapju audžu izplatību un dinamiku Latvijā dotu iespēju pamatot vairākus aktuālus, ar biotopu aizsardzību saistītus jautājumus, piemēram, pamatot ar platlapjiem saistīto biotopu aizsardzībai nepieciešamās platības utt.

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot platlapju mežaudžu (tostarp ES nozīmes aizsargājamo biotopu) iespējamo pārstāvību Latvijas dabas reģionos un to ilgtspējīgai apsaimniekošanai nepieciešamo platību, pamatojoties uz šo audžu struktūras, dinamikas un izplatības pētījumiem.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2016. gada 4. janvāris.

Pētījuma dokumenti
11 • 12 • 2015Pieteikums izpētei Lasīt tagad 
11 • 12 • 2015Zinātniskās izpētes piedāvājums Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso