Apaļo kokmateriālu un šķeldu piegādes ražīguma salīdzinājums jaunaudžu kopšanā, 27.02.2014

Apaļo kokmateriālu un šķeldu piegādes ražīguma salīdzinājums jaunaudžu kopšanā, 27.02.2014
Pētījuma mērķis ir novērtēt daļēji atzarotu sīkkoku un veselu stumbru šķeldošanas un šķeldu piegādes ražīgumu, kā arī izstrādāt vienādojumu daļēji atzarotu sīkkoku kravas lieluma un krāvuma blīvuma aprēķināšanai atkarībā no vidējā transportējamo kokmateriālu tievgaļa vai resgaļa caurmēra lapkoku un skujkoku audzēs, transportējot patērētājam jaunaudžu kopšanā sagatavoto biokurināmo. Pētījuma rezultātus plānots izmantot biokurināmā pašizmaksas modelēšanā, salīdzinot šķeldu un daļēji atzarotas sīkkoksnes piegādes scenārijus. Pētījumā secināts, ka apaļo kokmateriālu caurmērs būtiski ietekmē kravu tilpīguma koeficientu. Pieaugot sīkkoku caurmēram, kravas tilpīguma koeficients palielinās. Lapkoku sīkkoku kravu tilpīguma koeficients ir būtiski mazāks, nekā skujkoku sīkkoku kravām. Vidējais produktīvais laiks kokvedēja kravas iekraušanai skujkoku audzēs ir 36 min., bet izkraušanai – 19 min. Lapkoku audzēs iekraušana aizņēma būtiski vairāk laika (75 min. produktīvā laika), bet izkraušana mazāk (9 min. produktīvā laika). Gaidīšanas laiks ir iekļauts iekraušanas un izkraušanas laikā. Kravas lieluma novērtēšanai atkarībā no apaļkoku caurmēra izstrādāti lineārās regresijas vienādojumi lapkoku un skujkoku audzēm. Kravas lielumu atkarībā no vidējā apaļkoku nogriežņa caurmēra raksturo lineāras regresijas vienādojumi, kas atšķiras skujkokiem un lapkokiem. Būtiski, ka atbilstoši abiem vienādojumiem, kravu pārkraušana ar sīkkokiem (maksimāli pieļaujamās masas pārsniegšana) praktiski nav iespējama, līdz ar to maksimāli efektīvai auto sastāva izmantošanai kravas telpa ir jāpalielina. Turpretim, pārvadājot svaigi šķeldotu materiālu 90-110 m3 lielās puspiekabēs vai konteineros, pastāv liels maksimāli pieļaujamās masas pārsniegšanas risks, tāpēc šis materiāls noteikti pirms transportēšanas jāžāvē, lai nepārsniegtu maksimāli pieļaujamās masas ierobežojumus. Vidējais patērētais produktīvais laiks 1 šķeldu kravas (110 ber. m3) sagatavošanai no veseliem stumbriem ir 59 minūtes, savukārt, šķeldojot tehnoloģiskās malkas sortimentu – 63 minūtes, tajā skaitā kravas nosegšanai un mašīnu nomaiņai. Izkraušanās laiks uz sāniem izgāžamiem konteineriem (110 ber. m3) un kravas mašīnām ar puspiekabēm ar kustīgo grīdu (90-95 ber. m3) ir 20 min., ieskaitot manevrēšanu izkraušanās laikā. Neatkarīgi no sortimentu dimensijām, izdevīgāka ir šķeldu piegāde patērētājam, taču pie noteiktas cenu starpības par apaļkoksni un sašķeldoto materiālu, izdevīgāka var būt arī apaļo kokmateriālu piegāde. Taču pirms daļēji atzarotās sīkkoksnes piegāžu organizēšanas ir jāizvērtē pieejamie kravu nosegšanas varianti, lai novērstu koksnes atlūzu nonākšanu uz ceļa, it īpaši, piegādājot sīkkoksni no lapkoku audzēm.
Pētījuma dokumenti
03 • 12 • 2014Apaļo kokmateriālu un šķeldu piegādes ražīguma salīdzinājums jaunaudžu kopšanā, 27.02.2014 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso