08 • 01 • 2024

Apstiprināts AS “Latvijas valsts meži” 2024. gada budžets

dji 0856

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) padome apstiprinājusi uzņēmuma 2024. gada budžetu. Koksnes produktu tirgus cenu samazinājuma ietekmē tiek plānots, ka LVM ienākumi 2024. gadā būs zemāki par 2023. gada ieņēmumiem un sasniegs 525,3 miljonus eiro, savukārt peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksas – 105,1 miljonu eiro. No uzņēmuma ienākumiem 95 % jeb 499,9 miljonus eiro plānots gūt no koksnes – apaļkoksnes sortimentu, augošu koku un šķeldas – pārdošanas.

2024. gadā kopumā plānots realizēt 7,52 miljonus kubikmetru koksnes, tai skaitā nodrošināt apaļkoksnes sortimentu piegādes klientiem 7,35 miljonu kubikmetru apjomā. Šķeldas realizācijas apjoms plānots 706 tūkstošu MWh apmērā.

“Neskatoties uz nenoteiktību Latvijā un pasaulē – ekonomiskās aktivitātes bremzēšanos, koksnes cenu kritumu un augsto inflāciju – AS “Latvijas valsts meži” 2024. gadā plāno sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītos ekonomiskos, vides un sociālos mērķus. Prognozes par privāto meža īpašnieku koksnes piegādēm ir neskaidras, jo pēc rekorda aktivitātes 2022. gadā ir vērojams būtisks aktivitātes samazinājums 2023. gadā. Ja krituma tendences turpināsies arī 2024. gadā, tirgū var izveidoties piedāvājuma deficīts un apaļkoksnes produktu nepietiekamība ražotājiem. Lai nodrošinātu stabilitāti Latvijas kokrūpniecības sektorā, plānots palielināt apaļkoksnes sortimentu piegāžu apjomu,” skaidro LVM valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

Atjaunos vairāk mežu

Gan meža atjaunošanas, gan meža kopšanas darbi 2024. gadā noteikti atbilstoši meža apsaimniekošanas plānam un apsekošanas rezultātiem dabā. Ņemot vērā tirgus situāciju un valsts mērķus klimatneitralitātes sasniegšanā, 2024. gada budžetā paredzēti papildu apmežošanas apjomi – meža atjaunošana un ieaudzēšana kopumā plānota 19,4 tūkstošos hektāru. Savukārt jaunaudžu kopšana tiek plānota 38,9 tūkstošos hektāru. Lai samazinātu pakalpojumu izmaksas un risinātu darbaspēka nepietiekamības jautājumu, kā arī vienlaikus saglabātu augstu darba kvalitāti, meža atjaunošanā arvien vairāk tiek izmantoti mašinizēti risinājumi. Mašinizētās stādīšanas apjoms šogad plānots 2023. gada līmenī – 1,2 tūkstoši hektāri.

Kvalitatīvi stādi nākotnes mežam

2024. gadā iecerēts realizēt 53,1 miljonu meža koku stādu, no kuriem 56 % jeb 29,6 miljoni stādu tiks izmantoti LVM apsaimniekoto mežu atjaunošanai, savukārt 23,5 miljonus meža koku stādu plānots pārdot privāto mežu īpašniekiem Latvijā un ārpus tās. No kopējā stādu apjoma 98% jeb 52,2 miljoni ir jauno tehnoloģiju stādi – ietvarstādi un stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu. Mehāniskai stādu aizsardzībai pret smecernieku bojājumiem plānots apstrādāt 16,7 miljonus meža koku stādu, tai skaitā ar smilts-līmes maisījumu 11,9 miljonus un vasku 4,8 miljonus.

2024. gadā paredzēts uzsākt stādu uzglabāšanas kompleksu būvniecību Popes un Valmieras kokaudzētavās.

Nodrošinās dabas daudzveidību un rekreācijas iespējas tūristiem

Viens no LVM stratēģijā izvirzītajiem mērķiem ir sniegt dabas daudzveidības un rekreācijas pakalpojumus no meža ekosistēmas. Lai uzturētu dabas daudzveidību, 2024. gadā LVM turpinās īstenot brīvprātīgus pasākumus īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un ES nozīmes biotopu aizsardzībai 24,4 % no LVM apsaimniekošanā esošas zemes platības. Vēl 13,2 % zemes LVM saimniecisko darbību veiks, ievērojot papildu vides nosacījumus, piemēram, terminētu aizliegumu veikt saimniecisko darbību rekreācijai nozīmīgās meža teritorijās.

Arī 2024. gadā LVM turpinās nodrošināt melno stārķu, mazo ērgļu, jūras ērgļu, zivju ērgļu, medņu un biotopu kvalitātes monitoringa pasākumus, kā arī veiks meža lauču un palieņu pļavu kopšanu. Lai atstātu pēc iespējas mazāku saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi tajās meža teritorijās, kur mežizstrādes tehnikai ir sarežģīti piekļūt, augsnes nestspējas palielināšanai uzņēmums turpinās izmantot koka vairogu brauktuves.

Lai nodrošinātu rekreācijas iespējas iedzīvotājiem, arī 2024. gadā LVM plāno uzturēt 295 bezmaksas tūrisma vietas visā Latvijā, tai skaitā arī 19 tūrisma vietas, kas pielāgotas apmeklētājiem ar kustību traucējumiem. Tūrisma vietu uzturēšanai un labiekārtošanai 2024. gada budžetā plānoti 1,8 miljoni eiro.

Tāpat 2024. gadā plānots attīstīt atpūtas un vides izziņas infrastruktūru LVM Kalsnavas arborētuma teritorijā un veikt objektu atjaunošanu LVM dabas parkā Tērvetē.

Atbildīgi apsaimniekos zemes dzīļu resursus

2024. gadā plānots realizēt 1353 tūkstošus kubikmetru minerālo materiālu un to maisījumu, tai skaitā ārējiem klientiem 1254 tūkstošus kubikmetru. Sertificētu minerālo materiālu un to maisījumu īpatsvars kopējā pārdošanas apjomā plānots 100%. Ieņēmumi no zemes dzīļu resursu un produktu tirdzniecības un derīgo izrakteņu atradņu nomas ārējiem klientiem plānoti 7,5 miljonu eiro apmērā.

Palielinās ieņēmumus no Biznesa sistēmu risinājumu sniegtajiem pakalpojumiem

LVM Biznesa sistēmu risinājumi nodarbojas ar ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju risinājumu izstrādi. Izstrādātie risinājumi atbalsta gan LVM biznesa procesus, gan arī tiek ieviesti virknē citu dažādu nozaru uzņēmumu saimnieciskās darbības vajadzībām. Ārējo ieņēmumu palielināšana un augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšana ir viens no budžetā izvirzītajiem mērķiem šim biznesa virzienam. 2024. gadā kopējie plānotie biznesa virziena ieņēmumi sasniegs 4,3 miljonus eiro.

gars cels 01.12.2023 3

Attīstīs un uzturēs meža infrastruktūru

Kopējais investīciju apjoms 2024. gadā plānots 79,62 miljonu eiro, no tiem vairāk nekā pusi jeb 53% paredzēts ieguldīt meža infrastruktūras attīstībā – meža ceļu, meža meliorācijas sistēmu un tiltu būvniecībā, projektēšanā un būvuzraudzībā, kā arī koka vairogu izgatavošanā. 2024. gadā plānots veikt meža ceļu projektēšanu 434 kilometru kopgarumā, kā arī pārbūvēt vai uzbūvēt no jauna 274 kilometrus.

Budžetā plānotais meža ceļu remontdarbu apjoms ir 241,4 tūkstoši kubikmetru, savukārt ceļu klātnes kopšanas darbus iecerēts veikt 32,8 tūkstošu kilometru garumā. Meliorācijas grāvju piesērējuma pārtīrīšana 2024. gadā plānota 546,0 tūkstošu kubikmetru apjomā.

Ziedos meža nozares attīstībai

Atbilstoši LVM īpašnieka – Zemkopības ministrijas – gaidu vēstulei, vidēja termiņa darbības stratēģijai un, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, LVM ar ziedojumiem plāno piedalīties meža nozares kopējā attīstībā, sniedzot atbalstu meža nozares zinātnes un izglītības projektiem un sociālās jomas projektiem. Ziedojumu summas novirzīšana atbalstam tiks veikta pēc 2023. gadā izstrādātās vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas. 2024. gadā plānotā ziedojumu summa ir 0,9 miljoni eiro.

Lasīt vairāk: