26 • 10 • 2023

AS “Latvijas valsts meži” apsaimnieko valsts mežus jau 24 gadus

rudens drons kopplans copy

Pirms 24 gadiem – 1999. gada 28. oktobrī – tika dibināta AS “Latvijas valsts meži” (LVM). Šo gadu laikā uzņēmums ir audzis un attīstījies, paplašinot darbības jomas un kļūstot par vienu no nozīmīgākajiem Latvijas valstij piederošiem uzņēmumiem, kas sniedz būtisku ieguldījumu arī CO2 emisiju mazināšanā Latvijā un klimata pārmaiņu mazināšanā.

LVM saimnieciskās darbības rezultāts, atbildīgi līdzsvarojot ekonomiskās, vides un rekreācijas intereses, 24 gadu laikā nodrošinājis arī stabilus un arvien pieaugušos maksājumus valsts budžetā nodokļu un dividenžu veidā. Salīdzinot ar darbības sākumu, LVM apgrozījums no 24 miljoniem eiro ir palielinājies vairāk nekā 23 reizes, aizvadītajā gadā sasniedzot 566 miljonus eiro. Vienlaikus valsts un pašvaldību budžetos kopš dibināšanas uzņēmums ir iemaksājusi 1,69 miljardus eiro. LVM šogad ir lielākais dividenžu maksātājs Latvijā, valsts un pašvaldību budžetos iemaksājot vairāk nekā 162 miljonus eiro.

Latvijas valsts mežos koksnes krāja ir pieaugoša un šobrīd sasniedz 324 miljoni kubikmetru. Tas apliecina, ka uzņēmuma pārvaldītais mežs tiek apsaimniekots atbildīgi un no meža apsaimniekošanas gūtie ieņēmumi ir ilgtspējīgi. Turklāt Latvijā augošā koksne, kas izmantota ēku būvniecībā, palielina arī kopējo CO2 piesaisti Latvijā, mazinot klimata pārmaiņas. Katru gadu, mežam pieaugot, koksnes krāja palielinās par 11,3 miljoniem kubikmetru, no kuriem, saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem, LVM nocērt un piegādā koksnes pārstrādes un siltumapgādes uzņēmumiem ap 7 miljoniem kubikmetru. LVM apsaimniekotos mežos koksnes uzkrājums ir vairāk nekā 10 reižu lielāks par ikgadējo ciršanas apjomu.

Latvijas valsts meži augot 2022. gadā piesaistījuši 12,2 miljonus tonnu CO2. Salīdzinājumam: Latvijas vieglo automobiļu parks 2021. gadā emitēja 2,42 miljonus tonnu CO– augoši meži gada laikā neitralizē 5 gadu vieglo automobiļu radītās CO2 emisijas.

berzi rudens krasas

“Divdesmit četri gadi nerimstoša darba, pārmaiņu, attīstības, kopības un latviska sīkstuma. Nākotnē raugāmies caur aktualizētu uzņēmuma vīzijas projektu – Eiropas līderis tālredzīgā dabas kapitāla pārvaldībā un vairošanā, kura darbības pamatā ir ilgtspējīga un efektīva saimnieciskā darbība, uzņēmumam nodotā dabas kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana un, protams, darba vides pilnveidošana, stiprinot motivējošu un iekļaujošu darba vidi.

Vienlaikus domājam par to, kā paveikt līdzšinējo darba apjomu ar mazāku darba spēka patēriņu, lai risinātu arvien pieaugošo darbaspēka problēmjautājumu un globālā koksnes tirgus izaicinājumus. Te mums varētu līdzēt gan labāka un efektīvāka darba organizācija, gan valdības ieplānotā birokratizācijas mazināšana un likumdošanas vienkāršošana, gan IT sistēmu attīstīšana. “Latvijas valsts mežu” kolektīvs turpinās strādāt tā, lai meža nozare arī nākotnē būtu Latvijas ekonomikas lepnums, katra Latvijas reģiona attīstības mugurkauls, katra Latvijas iedzīvotāja iespēja piedzīvot atpūtu dabā,” skaidro LVM valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

Kopš uzņēmuma dibināšanas, Latvijas valsts mežos atjaunoti meži 293 tūkstoši hektāru platībā. Šajā laikā uzbūvēti meža ceļi 8,3 tūkstošu kilometru kopgarumā un atjaunotas meža meliorācijas sistēmas 283 tūkstošu hektāru kopgarumā. Savukārt, novērtējot jauniešu vēlmi gūt praktiskas mācības dabā, vairāk nekā 155 tūkstoši skolēni un skolotāji iesaistījušies ikgadējās meža vides izglītības programmās.

meza stadisana 2023 125 7647506

Mežsaimniecība ir LVM darbības galvenā joma, tomēr uzņēmums attīsta arī citus darbības veidus: sniedz medību un rekreācijas pakalpojumus, iegūst selekcionētas sēklas un stādus mežu atjaunošanai, apsaimnieko zemes dzīļu resursus, iegūstot minerālos materiālus 122 karjeros, un attīsta ģeotelpisko datu pakalpojumus. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvus un augstražīgus nākotnes meža stādus, LVM īpašumā ir 10 kokaudzētavas ar kopējo platību 434 hektāri. 24 gadu laikā LVM ir izaudzējusi 885 miljonus meža stādu, kas ir vairāk nekā 460 stādiņu katram Latvijas iedzīvotājam!

LVM izstrādātā ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju platforma LVM GEO kopš izveidošanas 2012. gada kļuvusi par nozīmīgu ģeotelpisko risinājumu valstī – veiksmīgi izmantojot dažādās nozarēs, ar platformas atbalstu tiek apsaimniekoti vairāk nekā 2 miljoni hektāru zemes visā Latvijā.

dji 0341

Ilgtspējīga meža apsaimniekošana mūsdienās vairs nav iedomājama bez jaunāko tehnoloģiju izmantošanas, tāpēc LVM darbībā arvien plašāk tiek izmantoti bezpilota gaisa kuģi (BGK) jeb droni. Šobrīd ikdienā LVM tiek izmantoti nu jau vairāk nekā 170 droni 8 dažādās struktūrvienībās. Tāpat, kļūstot par vienu no nozīmīgākajiem apaļkoksnes piegādātājiem valstī, uzņēmums šogad pilnveidoja koksnes produktu piegādes procesu, ieviešot jaunākās paaudzes informācijas tehnoloģiju risinājumu loģistikas optimizācijai. 

24 gadu laikā būtiski palielinājies platību apjoms, ko uzņēmums apsaimnieko ar galveno mērķi – vides aizsardzība: no 5 %  platības 2001. gadā līdz vairāk nekā 24 % 2022. gadā. LVM īsteno ilgtspējīgu un līdzsvarotu meža apsaimniekošanu, 23% apsaimniekojamās zemes atvēlot dabas procesu norisēm, pārējā meža platībā nodrošinot maksimālu koksnes pieaugumu un oglekļa piesaisti augošajā koksnē, vienlaicīgi sabalansēti veicinot dabas daudzveidības palielināšanu. 2022. gadā mežs augot piesaistījis 12,2 miljonus tonnu CO2.

Lielākā daļa sauszemes Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 Latvijā atrodas LVM apsaimniekošanā, to izveidošanos sekmējusi īstenotā mežu apsaimniekošana 20. gadsimta gaitā.

Līdz ar trim ārējā līdzfinansējuma vides projektiem, kuru īstenošana tika sākta 2021. gadā, LVM ir uzņēmusies no regulāriem traucējumiem atkarīgo biotopu apsaimniekošanas metodisko risinājumu vadīšanu, virzot mūsdienu pieeju dabas aizsardzībā. Mūsdienu  dabas aizsardzība jeb jaunā paradigma paredz kompleksu ekosistēmu aizsardzību, kombinējot aktīvu, mērķa biotopu ekoloģiskajās prasībās balstītu apsaimniekošanu ar netraucētu dabisko procesu norisi. Kopā 20 vietās, no tām 18 Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un divās rūpīgi izvēlētās demonstrējumu teritorijās, LVM veic sugu dzīvotņu un biotopu atjaunošanas darbus, izmantojot dabai draudzīgas meža apsaimniekošanas metodes, kuru modeļi tiek testēti arī to turpmākai izmantošanai līdzīgu biotopu apsaimniekošanā citviet Latvijā un Eiropā.

Uzņēmums kopš 2021. gada aktīvi strādā pie trim ārējā līdzfinansējuma vides projektiem: LIFE GoodWater IP 2020 2027 “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”,  LIFE-IP LatViaNature 2021–2028 “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācijai”, kā arī KHZ-SAM projekta 2021–2023 “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai”.

artboard 11

Sabiedrība novērtē rekreācijas iespējas – mežs ir vieta pastaigām, aktīvai atpūtai, sēņošanai, ogošanai un citām aktivitātēm. Uzņēmums turpat 5 % teritorijas veic tādu meža kopšanu, kas nodrošina šīs atpūtas iespējas, izveidotas arī vairāk nekā 300 bezmaksas atpūtas vietas Latvijas iedzīvotājiem un viesiem, līdzsvarojot ekonomiskās, sociālās un vides intereses.