PILOTPĒTĪJUMS KAILĀS APAĻLAPES ODONTOSCHISMA DENUDATUM (MART.) DUMORT. POPULĀCIJAS STĀVOKĻA NOVĒRTĒJUMAM ZIEMEĻKURZEMĒ UN AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” VALDĪJUMA ZEMĒS (2021. gads)

PILOTPĒTĪJUMS KAILĀS APAĻLAPES  ODONTOSCHISMA DENUDATUM (MART.) DUMORT. POPULĀCIJAS STĀVOKĻA NOVĒRTĒJUMAM ZIEMEĻKURZEMĒ UN AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” VALDĪJUMA ZEMĒS (2021. gads)

Noslēguma pārskatā ir apkopota informāciju par kailās apaļlapes Odontoschisma denudatum ekoloģiju, aizsardzību un izplatību, kā arī ir veikta pilotpētījumā ievākto datu analīze, rezultātu interpretācija un izstrādātas rekomendācijas turpmākam darbam.

Datu analīzē ir iekļauti dati no AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) un no Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS (turpmāk – OZOLS) datubāzēm.

Rezultāti sniedz jaunas zināšanas par O. denudatum izplatību un ekoloģiju Latvijā. Pirmo reizi veikts O. denudatum sugas ekoloģiskās nišas modelēšanas izmēģinājums, kas sniedz sugai piemēroto biotopu karti Latvijā ar modeļa mainīgo ietekmi. Pārskatā ir izvērtētas O. denudatum aizsardzības iespējas un sniegts IUCN kritēriju izvērtējums.

Lai arī apkopoti pašlaik esošie dati par O. denudatum Latvijā, tomēr iegūtie rezultāti ir nepilnīgi un nepieciešams turpināt pētījumu, lai iegūtu zināšanas par sugas populācijas lielumu, dinamiku laika gaitā, kā arī, lai noskaidrotu sugas izplatīšanās spējas meža ainavā Latvijā. Pārskatā ir dotas rekomendācijas, kā nākotnē iegūt pilnīgākus rezultātus par O. denudatum populācijām Latvijā.

Pilotpētījuma uzdevumi ir: 1) izveidot sugas aprakstu; 2) veikt sugas reģistrēšanu nogabalā/poligonā un novērtēt sugas sastopamību un vitalitāti; 3) kamerāli izvērtēt sugas sastopamību un atbilstošo biotopu meža masīvā un LVM zemēs; 4) izvērtēt sugu lauka apstākļos mērķa meža masīvā iepriekš noteiktā platībā transektēs, ar sekojošu salīdzināšanu ar kamerāli vērtētajiem biotopiem un ekstrapolāciju uz meža masīvu un uz Ziemeļkurzemes reģionu un pārējiem LVM reģioniem; 5) veikt sugas aizsardzības mērķa un populācijas vērtējumu; 6) veikt sugas populācijas atbilstības labvēlīgam aizsardzības stāvoklim novērtējumu atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likumā noteiktajam, balstoties uz pilotpētījuma rezultātiem; 7) veikt sugas apdraudētības novērtējumu atbilstoši Pasaules Dabas aizsardzības savienības (IUCN) kritērijiem; 8) sagatavot vienu SCOPUS līmeņa publikācija par pilotpētījuma rezultātiem; 9) sagatavot noslēguma pārskatu.

Pētījuma dokumenti
12 • 05 • 2022 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso