MONITORINGA VEIKŠANA VĀJAS NESTPĒJAS GRUNTS MEŽA AUTOCEĻIEM, KAS UZBŪVĒTI UZ KOKSNES PĀĻIEM (2021. gads)

MONITORINGA VEIKŠANA VĀJAS NESTPĒJAS GRUNTS MEŽA AUTOCEĻIEM, KAS UZBŪVĒTI UZ KOKSNES PĀĻIEM (2021. gads)

SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” Starpziņojums pētniecības projektam “Monitoringa veikšana vājas nestspējas grunts meža autoceļiem, kas uzbūvēti uz koksnes pāļiem” sagatavots par pētījuma periodu no 2021.gada septembra līdz 2022.gada janvārim.

Starpziņojumā uzsākta citu valstu pieredzes izpēte un analīze koksnes pāļu konstrukcijas izmantošanai meža autoceļu būvniecībā, vietās, kur nepieciešams šķērsot vājas nestspējas, saspiežamas gruntis – dažādas biogēnas izcelsmes gruntis (kūdra, dūņas, sapropelis), plūstošas konsistences māli un citas. Lai pārbaudītu koksnes pāļu piemērotību Latvijas apstākļiem un pilnveidotu tehniskos un tehnoloģiskos risinājumus koksnes pāļu izmantošanai meža autoceļu būvniecībā, AS “Latvijas Valsts meži” meža autoceļa “Tēvgāršas ceļa turpinājums” būvprojektā no PK 02+50 līdz PK 07+50, iekļauta monitoringa sistēmas koksnes pāļu konstruktīvā risinājuma efektivitātes novērtēšanai. Starptskaitē apskatīti pirmo 12 testa pāļu statiskās slogošanas testēšanas rezultāti.

Citu valstu pieredze norāda, ka viens no efektīvākajiem variantiem, kā būvēt autoceļu segu virs vājas nestspējas gruntīm, kur šo slāņu biezums pārsniedz 3 m, ir zemes klātnes pastiprināšana ar koksnes pāļiem. Balstoties uz informācijas apkopojumu, noteiktas Latvijas apstākļiem piemērotākās koku sugas koksnes pāļiem un konstruktīvie risinājumi, kuros tos pielietot.

Meža autoceļa “Tēvgāršas ceļa turpinājums” pirmie statiskās spiedes pāļu testi norāda uz to, ka svarīgi pāļus iedziļināt nestspējīgā gruntī un sasniegt noteiktu atkodu, kad pie noteiktas pāļdziņa slodzes tālāka pāļa iedziļināšana nenotiek vai var tikt uzskatīta par nenozīmīgu. Pāļu slodzes – deformāciju sakarības atšķiras pāļiem, kuri sasnieguši atkodu no tiem, kuri to nav sasnieguši. Šīs atšķirības atkarīgas arī no lokālajiem ģeotehniskajiem apstākļiem. Pāļi, kuri sasnieguši atkodu var uzņemt vismaz 100 kN statisku vertikālu slodzi.

Monitoringa programma sevī iekļauj dažādu mērījumu veikšanu - uzbēruma deformāciju (vertikālo un horizontālo), porūdens spiediena, spiediena uz pāli, gruntsūdens līmeņa, pēc 500 metru garā autoceļa posma pk 02+50 līdz pk 07+50 izbūves brīža.

Starpatskaite ir pirmā atskaite no pavisam paredzētajām sešām atskaitēm. Pēdējā atskaite pasūtītājam iesniedzama 2024.gada 1.pusgadā.

Starpatskaite sagatavota uz 89 lpp., tajā ir 48 attēli, 16 tabulas un 47 informācijas avoti.

Pētījuma atslēgas vārdi: meža autoceļa konstrukcija, koksnes pāļi, slogošana, vertikālās un horizontālās deformācijas, pjezometrs, inklinometrs, profilogrāfs, grunts spiediena mērītājs, gruntsūdens mērītājs, trīsdimensiju lāzerskanēšana.

Pētījuma dokumenti
12 • 05 • 2022 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso