“Minerālie materiāli un to maisījumi būvniecībā un būvmateriālu ražošanā”

 “Minerālie materiāli un to maisījumi būvniecībā un būvmateriālu ražošanā”

AS “Latvijas valsts meži” pasūtītais pētījums “Minerālie materiāli un to maisījumi būvniecībā un būvmateriālu ražošanā” veikts atbilstoši 2018. gada 18. maija noslēgtajam līgumam starp AS “Latvijas valsts meži” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281) un Latvijas Universitāti (vienotais reģistrācijas Nr. 90000076669).

AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā – LVM) pasūtītā pētījuma “Minerālie materiāli un to maisījumi būvniecībā un būvmateriālu ražošanā” mērķis ir izpētīt Latvijas minerālo materiālu (smilts, smilts-grants, dolomīta) un to atvasināto minerālo maisījumu produktu tirgus pieprasījumu un resursu pieejamību, lai radītu priekšnoteikumus lēmumu pieņemšanai par minēto minerālo materiālu un no tiem radīto produktu ražošanu un tirdzniecību nākotnē.

Pētījumā ir izvērtēts Latvijas un eksporta tirgos perspektīvāko minerālo materiālu un to maisījumu produktu pieprasījums, paredzamie sadarbības partneri, nepieciešamie produktu parametri, nepieciešamās tehnoloģijas un aprīkojums, lai ražotu un realizētu minerālo materiālu produktus ar augstāku pievienoto vērtību nekā izejmateriāls. Pētījums ietver arī pazemes ūdens plaša patēriņa tirgus pieprasījuma un resursa pieejamības analīzi. Pētījuma uzdevums ir sniegt detalizētu izvērtējumu par LVM valdījumā un īpašumā esošajās zemēs pieejamo minerālo materiālu resursu apjomu, ieguves, apstrādes un to komerciālās realizācijas iespējām, kā arī analizēt to ieguves, apstrādes un realizācijas ekonomisko izdevīgumu.

 

The research “Mineral materials and their composites in construction, and production of building materials” commissioned by JSC “Latvijas valsts meži” was managed in accordance with the agreement signed on May 18, 2018 between JSC “Latvijas valsts meži”, unified registration no. 40003466281 and University of Latvia, unified registration number. 90000076669.

JSC “Latvijas valsts meži” (hereinafter referred to as LVM) commissioned the Research “Mineral materials and their composites in construction, and production of building materials” to investigate the demand and resources of the market of mineral materials (sand, sand-gravel, dolomite) and the availability of their derived mineral composites to create the conditions for future decisions on the production and marketing of these mineral materials and products. The study assesses the demand for the most promising mineral materials and their composites in local and export markets, the most likely cooperation partners, the required product parameters, and the necessary technologies and equipment to produce and sell added-value mineral products. The study also includes an analysis of the demand and availability of resources in the water market. The objective of the Research is to provide a detailed assessment of LVM’s mineral resources, the possibilities of extraction, processing and commercialisation and to analyse the economic benefits that would follow.

 

 

Pētījuma dokumenti
14 • 08 • 2019Kopsavilkums Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso