MEŽA KOKU SELEKCIJAS PĒTĪJUMI ĢENĒTISKI AUGSTVĒRTĪGA MEŽA REPRODUKTĪVĀ MATERIĀLA ATLASEI 2017

MEŽA KOKU SELEKCIJAS PĒTĪJUMI ĢENĒTISKI AUGSTVĒRTĪGA MEŽA REPRODUKTĪVĀ MATERIĀLA ATLASEI 2017

Starpatskaite sagatavota par zinātniski pētnieciskā līgumdarba “Meža koku selekcijas pētījumi ģenētiski augstvērtīga meža reproduktīvā materiāla atlasei” 2017. gada darba uzdevumu izpildi. Pārskata periodā selekcijas darbi turpināti saskaņā ar „Saimnieciski nozīmīgo koku sugu (parastā priede, parastā egle, kārpainais bērzs) un apses selekcijas darba programmu AS „Latvijas valsts meži” 30 gadiem” (apstiprināta ar AS „Latvijas valsts meži” valdes 2008. gada 23. septembra lēmumu Nr.193), kura aktualizēta 2015. gadā (apstiprināta AS „Latvijas valsts meži” Programmu valdē 2015. gada 22. oktobrī), (Jansons, 20081).

Veikta parastās priedes selekcijas populācijas klonu kontrolētā krustošana – sagatavotas 17 krustojumu kombinācijas sēklu plantācijās “Dravas” un “Sāviena”, ievākti un sagatavoti glabāšanai 20 klonu putekšņi.

Veikta parastās egles selekcijas populācijas klonu kontrolētā krustošana – sagatavotas 102 krustojumu kombinācijas sēklu plantācijā “Liuza”, čiekuri ievākti no 91. Ievākti un sagatavoti glabāšanai 44 sēklu plantāciju “Suntaži”, “Liepa”, “Liuza”, “Tadaine” klonu putekšņi.

Veikta parastās priedes selekcijas populācijas klonu potējumu ražojošas sēklu plantācijas (Misa) koku vainagā ziedēšanas veicināšanai un kontrolētai krustošanai kopšana. Trīs gadu periodā Misas priežu sēklu plantācijā uzpotēti 147 labāk vērtētie kloni no eksperimentālajiem stādījumiem vai sēklu plantācijām. Kopējais augošo rametu skaits ir 1686.

Parastās egles D grupas selekcijas materiāla veģetatīvajā pavairošanā turpināta iepriekšējā gadā apsakņoto egles 9945 spraudeņstādu audzēšana un kopšana MPS stādaudzētavā Jaunkalsnavā.

Turpinot kārpainā bērza selekcijas materiāla grupas klonu mikropavairošanas metožu aprobāciju, pavisam in vitro kolekcijā ir ievadīts 121 klons. No 88 in vitro pavairotiem bērza kloniem izaudzēti ~14500 stādi pēcnācēju pārbaužu stādījumu ierīkošanai. 2017. gada pavasarī ierīkoti bērza klonu pēcnācēju pārbaužu stādījumi MPS Jelgavas un Kalsnavas mežu novados 5,11 ha platībā (~7455 stādi).

Turpināta potēto bērza selekcijas populācijas ~160 klonu audzēšana ziedēšanas stimulēšanai kontrolētās krustošanas veikšanai.

Saskaņā ar aktualizēto selekcijas programmu, veikta čiekuru ievākšana no iepriekš nepārbaudītiem priedes kloniem brīvapputes pēcnācēju pārbaužu stādījumu ierīkošanai. Kopumā čiekuri ievākti no 6 sēklu plantāciju 326 kloniem. Kopumā 202 kloniem ir ievākts pietiekams sēklu apjoms pēcnācēju pārbaužu ierīkošanai. Ievākti potzari no 99 kloniem potēšanai un klonu arhīva materiāla audzēšanai. 2017. gada pavasarī ierīkoti priedes klonu pēcnācēju pārbaužu stādījumi MPS Jelgavas un Kalsnavas mežu novados ~41 ha platībā (~91000 stādi).

Turpināta selekcijas materiāla – pēcnācēju pārbaužu stādījumu uzmērīšana un vērtēšana, saglabāšanās uzskaite, uzturēšana (marķējuma atjaunošana, sagatavošana kopšanai, kopšana).

Sagatavoti jaunierīkoto bērza, egles un lapegles sēklu plantāciju klonu komplektu raksturojumi plantāciju atestācijai un reģistrācijai Meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu reģistrā.

Pārskats sagatavots datorsalikumā uz 31 lpp. ar 15 pielikumiem un 11 pielikumiem elektroniski.

 

Summary

            The interim report summarizes completed tasks in year 2017 according to the research contract project “Forest tree breeding to select genetically high value forest reproductive material”. During the reporting period, work was continued according to the Tree breeding program for economically important tree species (Scots pine, Norway spruce, Silver birch and aspen) for 30 years for Joint Stock Company “Latvian State Forests”.

            For Scots pine, controlled crossing of clones from breeding population has been done, preparing 17 crossing combinations in seed orchards “Dravas” and “Sāviena”. Pollen of 20 clones have been collected and prepared for storage.

            For Norway spruce, controlled crossing of clones from breeding population has been done, preparing 102 crossing combinations in seed orchard “Liuza”. Afterwards, cones from 91 crossings collected.  Pollen from 44 clones in seed orchards “Suntaži”, “Liepa”, “Liuza”, and “Tadaine” have been collected and prepared for storage.

            In Scots pine seed orchard “Misa”, tending of clones from breeding population grafted in crowns has been done to enhance flowering for implementation of controlled crossing. Within three-year period, 147 best performing clones from field trials and seed orchards have been grafted in the seed orchard “Misa”. The total number of growing ramets is 1686.

Work with vegetatively propagated D-group breeding material of Norway spruce was continued, growing and maintaining cuttings rooted in the previous year.

Approbation of methods for Silver birch micro-propagation was continued; 121 clones added to in vitro collection. From 88 clones propagated in vitro, ca. 14500 plants grown for use in clonal field trials. In the spring 2017, Silver birch clonal field trials with total area of 5.11 ha have been established. For planned flowering stimulation and subsequent controlled crossing, growing of ca. 160 grafted Silver birch clones was continued.

According to the updated tree breeding program, cones from previously untested Scots pine clones were collected for testing in open-pollinated progeny trials. The cones were collected from 326 clones in six seed orchards. In total, 202 clones had sufficient amount of seeds to establish progeny trials. Scions from 99 clones have been collected for grafting and further use in clonal archive. In the spring 2017, progeny trials for Scots pine clones have been established with total area of ca. 41 ha.

Work in previously established progeny trials was continued: data collection (dendrometric measurements and assessment of quality traits, survival monitoring) and maintenance (renewal of identification signs, preparation for thinning, thinning).

Required information about clones in newly established Silver birch, Norway spruce, and larch seed orchards have been prepared to certify and register these seed orchards in the register of sources of forest reproductive material.

Pētījuma dokumenti
05 • 07 • 2018MEŽA KOKU SELEKCIJAS PĒTĪJUMI ĢENĒTISKI AUGSTVĒRTĪGA MEŽA REPRODUKTĪVĀ MATERIĀLA ATLASEI 2017 Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso