Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem

Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem

LVM zinātniskās izpētes pasūtījums

AS „Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījusi zinātnisko pētījumu  „Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem”.

Meža un saistīto nozaru pamatnostādņu un to ietekmes uz vidi novērtējuma apspriešanas process 2015. gada sākumā parādīja, ka patlaban pieejamā informācija Latvijas meža nozarē par mežsaimniecības ietekmi uz ekosistēmu pakalpojumiem, t.sk. par ietekmi uz augsnes un ūdeņu apjomu un kvalitāti, ir nepietiekama, akcentējot ainavu līmeņa kompleksa novērtējuma nepieciešamību. Tāpat nepieciešamas papildus zināšanas par bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgu struktūru un mežsaimniecības mijiedarbību (dinamiku ainavas mērogā, ietekmi uz biotiskajiem riskiem un meža kapitālvērtību), par meža nekoksnes resursu daudzumu, pieejamību, kvalitāti un mežsaimniecības ietekmi uz šiem rādītājiem, kā arī par meža ainavisko vērtību, tās izmaiņām mežsaimniecības rezultātā un iedzīvotāju rekreācijas iespējām.

Apzinoties iespējamās problēmas, kas var rasties Latvijas apstākļiem nekritiski piemērojot citās valstīs veiktu pētījumu un projektu rezultātus un secinājumus, ir nepieciešams turpināt un paplašināt iepriekšējos gados uzsāktos mežsaimniecības un ekosistēmu pakalpojumu mijiedarbības pētījumus. Līdzšinējo pētījumu gaitā ir iegūta informācija par potenciāli nozīmīgākajiem meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumus ietekmējošajiem riska faktoriem (saimnieciskās darbības aspektiem) un meža ekosistēmu atbildes reakciju uz tiem. Uzsāktie pētījumi jāturpina, izmantojot Latvijā un citās valstīs veikto pētījumu un projektu, kas saistīti ar ekosistēmu pakalpojumu un to kvalitātes novērtēšanu, kā arī izmantojot iepriekšējā pētījumu periodā (no 2011.gada līdz 2015.gadam) izveidotās iestrādes, iegūtās datu rindas un vēsturisko pētījumu datus.

Pētījuma mērķis:

Atbilstoši iepriekšējos pētījumos definētajiem nozīmīgākajiem riska faktoriem: novērtēt mežsaimniecības īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti ainavas mērogā, izstrādāt praksē pielietojamas metodes, modeļus un rekomendācijas meža apsaimniekošanas plānošanas pilnveidošanai, lai efektīvi nodrošinātu dažādus meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumus, kā arī attīstīt starptautisko publicitāti mežsaimniecības lēmumu pieņemšanas procesam būtiskām zinātnes atziņām.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 2015. gada 16. novembris.

Pētījuma dokumenti
10 • 11 • 2015Pieteikums zinātniskās izpētes pasūtījumam Lasīt tagad 
10 • 11 • 2015Pieteikuma veidlapa Lasīt tagad 
08 • 05 • 2019Pārskats Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso