Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.-2021. gadam. 2017.g rezultāti

Koku augšanas apstākļu uzlabošanas pētījumu programma 2016.-2021. gadam. 2017.g rezultāti

 

Pētījumu programmas mērķis nodrošināt maksimālo saimniecisko efektu, atjaunojot koku augšanas apstākļu uzlabošanas praksi Latvijas mežsaimniecībā un veidot pozitīvu un atbildīgu sabiedrības attieksmi pret koku augšanas apstākļu uzlabošanas pasākumiem. Pētījumu programma strukturēta 7 aktivitātēs, tajā skaitā 1.‑6. aktivitātē plānots eksperimentāls darbs, ierīkojot koku augšanas apstākļu uzlabošanas izmēģinājumu objektus:

 1. koksnes pelnu pielietošanas koku augšanas apstākļu uzlabošanā tehnisko risinājumu, saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi vērtējums;
 2. slāpekli saturošu augsnes ielabošanas līdzekļu saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte skujkoku un bērza briestaudzēs;
 3. dažādu slāpekļa augsnes ielabošanas līdzekļu devu saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte skujkoku un bērza jaunaudzēs un vidēja vecuma audzēs, paredzot atkārtotu augsnes ielabošanas līdzekļu ienešanu;
 4. slāpekļa un koksnes pelnu ieneses saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte meliorētajos mežos vidēja vecuma skujkoku un bērza audzēs;
 5. ātraudzīgo un introducēto koku sugu papildus krājas pieauguma novērtējums, ienesot augsnē slāpekli saturošus augsnes ielabošanas līdzekļus un koksnes pelnus;
 6. augsnes ielabošanas līdzekļu ietekmes uz ūdeņu ekoloģisko kvalitāti novērtējums;
 7. pētījumu programmas rezultātu publicitātes nodrošināšana un darbs ar sabiedrību.
 8. gadā pabeigta visu izmēģinājumu objektu ierīkošana, tajā skaitā 2017. gada jūnijā un jūlijā izkliedēti slāpekļa minerālmēsli un koksnes pelni, kā arī ierīkoti gruntsūdeņu kvalitātes monitoringa objekti. Sakarā ar laika apstākļu pasliktināšanos nav pabeigta pelnu izkliedēšana Aģes demonstrējumu objektā. Darbus plānots turpināt pēc braukšanas apstākļu uzlabošanās 2018. gada ziemā.

Pētījumā ierīkotie izmēģinājumu objekti apvienoti vairākās grupās, kurām piešķirts kārtas numurs, kas objektu raksturojumā izmantots kā papildus klasifikators:

 1. koksnes pelnu pielietošanas koku augšanas apstākļu uzlabošanā tehnisko risinājumu, saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi vērtējums;
 2. slāpekļa saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte skujkoku un bērza briestaudzēs;
 3. dažādu slāpekļa devu saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte skujkoku un bērza jaunaudzēs un vidēja vecuma audzēs, paredzot atkārtotu augsnes ielabošanas līdzekļu ienešanu;
 4. slāpekļa un koksnes pelnu izmantošanas saimnieciskā efekta un ietekmes uz vidi izpēte susinātajos meža tipos vidēja vecuma skujkoku un bērza audzēs;
 5. ātraudzīgo un introducēto koku sugu papildus krājas pieauguma novērtējums, veicot augšanas apstākļu uzlabošanu ar slāpekli un koksnes pelniem;
 6. komplekss ietekmes uz ūdeņiem izpētes objekts;
 7. gadā ierīkotie slāpekļa mēslojuma izmēģinājumi (deva 150 kg N ha-1, mēslojums izkliedēts 400 m2 lielos taisnstūrveida parauglaukumos);
 8. egļu bruņuts bojātās audzes, kurās 2011. gadā ienests pelnu mēslojums.

Pētījumu saskaņā ar AS “Latvijas valsts meži” (LVM) pasūtījumu veic Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” (LVMI Silava) sadarbībā ar aģentūru “Meža pētīšanas stacija”, Latvijas Universitāti un SIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Empīrisko datu ieguvi, analīzi un starpziņojuma sagatavošanu nodrošināja LVMI Silava darbinieki M. Okmanis, G. Spalva, K. Polmanis, D. Lazdiņa, G. Petaja, A. Butlers, G. Saule, U. Skola, A. Zvirgzdiņš, Z. A. Zvaigzne, A. Lazdiņš.

 

 

Summary

The aim of the research program is to maximize economic effect of the forest fertilization practice in Latvian forestry, and to create positive and responsible attitude towards the improvement of the tree growth conditions. The research program is structured in 7 work packages, including experimental work within activities 1-6, when trial objects will be established:

 1. evaluation of technical solutions for application of wood ash in order to improve tree growth, increase economic effect and reduce potential negative environmental impact;
 2. investigation of the economic effect and environmental impact of application of nitrogen containing fertilizers in mature coniferous and birch stands;
 3. investigation of the economic effect and environmental impact of different dosages of nitrogen fertilizer in young and middle-aged coniferous and birch stands, considering repeated input of the fertilizers;
 4. investigation of the economic effect and environmental impact of application of mixture of nitrogen and wood ash in drained middle-aged coniferous and birch stands;
 5. evaluation of additional increment of fast-growing and introduced tree species due to application of nitrogen and wood ash containing fertilizers;
 6. evaluation of impact of forest fertilization on water ecological quality;
 7. dissemination of the research results and work with society.

All experimental sites were set up in 2017. In June and July nitrogen fertilizer and wood ash were spread and groundwater monitoring objects were established. As a result of worsening weather conditions wood ash spreading was not finished in Aģe trial object. It is planned to continue work in the winter of 2018, when driving conditions will improve.

Established experimental sites were grouped and numbered. Each number will be used in object classification:

 1. evaluation of technical solutions for application of wood ash in order to improve tree growth, increase economic effect and reduce potential negative environmental impact;
 2. investigation of the economic effect and environmental impact of nitrogen in mature coniferous and birch stands;
 3. investigation of the economic effect and environmental impact of different dosages of nitrogen fertilizer in young and middle-aged coniferous and birch stands, considering repeated input of the fertilizers;
 4. investigation of the economic effect and environmental impact of application of mixture of nitrogen and wood ash in drained middle-aged coniferous and birch stands;
 5. evaluation of additional increment of fast-growing and introduced tree species, improving tree growth by application of nitrogen and wood ash containing fertilizers;
 6. a complex experimental site for evaluation of impact on water;
 7. Sites set up in 2015, on which experiments with nitrogen fertilizer were conducted (dosage – 150 kg N ha-1, fertilizer was spread in 400 m2 rectangular sample plots);
 8. stands damaged by spruce bud scale, in which fertilizer was spread in 2011.

Research is being conducted by Latvian State Forest Research Institute “Silava” (LSFRI Silava) in a collaboration with agency “Forest research station”. Empirical data collection, analysis and preparation of the interim report were provided by LSFRI Silava employees M. Okmanis, G. Spalva, K. Polmanis, D. Lazdiņa, G. Petaja, A. Butlers, G. Saule, U. Skola, A. Zvirgzdiņš, Z. A. Zvaigzne, A. Lazdiņš.

 

 

Pētījuma dokumenti
05 • 07 • 2018Koku augšanaš apštakļu uzļabošanaš pētījumu programma 2016.-2021. gadam. 2017.g rezultātii Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso