Izstrādāto kūdras lauku izmantošana zemkopībai (atskaite)

Izstrādāto kūdras lauku izmantošana zemkopībai (atskaite)

Pētījuma mērķis:

Veikt priekšizpēti, apzinot vismaz 15 inovatīvus produktus ar augstu pievienoto vērtību, kas iegūstami, pārstrādājot kultivētos augus vai to augļus; veikt ekodizaina analīzi akciju sabiedrības ‘’Latvijas valsts meži’’ (turpmāk – LVM) definētiem alternatīviem bioproduktiem; sagatavot un pamatot perspektīvāko jauno produktu sarakstu.

Mērķa sasniegšanai izvēlētas divas pieejas:

– zemkopības kultūru kā izejvielu ieguve inovatīvu produktu ražošanai - sagatavoti agrotehniskie apraksti izstrādāto kūdras lauku turpmākai apsaimniekošanai audzējot zemkopības kultūras;

– produktu grupu pieeja - identificējot kādas produktu grupas iespējams iegūt, pārstrādājot/ izmantojot izaudzētās izejvielas – veikti ekonomiskie aprēķini, ekodizaina analīze un aprēķinātas SEG emisijas 5 inovatīvu produktu izejvielu grupām.

Darba uzdevumu izpildei un mērķa sasniegšanai izveidota LVMI Silava pētnieku un piesaistīto ekspertu starpnozaru darba grupa:

  • Dagnija Lazdiņa - projekta vadītāja, eksperte ātraudzīgo kokaugu un enerģētisko kultūraugu audzēšanā un augsnes ielabošanā, Dr.silv., Mg.biol.;
  • Andis Lazdiņš – eksperts SEG un CO2 jautājumos un kokaugu stādījumu biomasas novākšanā, Dr.silv., Mg.biol.;
  • Laimdota Kalniņa – eksperte kūdras ieguves un purvu apsaimniekošanas jomā, Dr. phil., Dr. geogr., Latvijas Kūdras ražotāju asociācijas goda biedre;
  • Dace Šterne – eksperts ogu kultūru audzēšanā, Dr.agr.;
  • Līga Vilka – eksperts ogu kultūru audzēšanā un fitopatoloģijā, Dr.agr.;
  • Dina Popluga – eksperte sociālekonomiskajos jautājumos, Dr.oec.;
  • Uldis Grīnfelds – eksperts biomasas pārstrādē, Dr.sc.ing.;
  • Sarmīte Rancāne – eksperte graudzāļu jomā, Mg.agr.; lauksaimniecības programmas doktorante;
  • Kristaps Makovskis – speciālists sociālekonomiskajos jautājumos un enerģētisko kultūru audzēšanā, Mg.oec., ekonomikas programmas doktorants;
  • Ieva Bebre - speciālists vides un izstrādāto kūdrāju rekultivācijas jomā, Mg.silv.

Projekta darba uzdevumi izpildīti un paredzētie rezultāti sasniegti.

Pētījuma dokumenti
14 • 03 • 2017Pētījums Lasīt tagad 
Esam sertificēti
BM certification iso