22 • 12 • 2023

Rit noslēdzošā izsoles diena par apbūves tiesības piešķiršanu vēja parku ierīkošanai valsts mežu zemēs

Aerial view of windmills in green summer forest in Finland close up. Wind turbines for electric power with clean and Renewable Energy

22. decembrī elektronisko izsoļu vietnē noslēgsies AS “Latvijas valsts meži” (LVM) rīkotā izsole par vēja parku ierīkošanas izpētes teritorijām valsts mežu zemēs. Pēc izsoles rezultātus izskatīs Zemkopības Ministrija un pozitīva lēmuma gadījumā pilnvaros LVM slēgt apbūves tiesības līgumus ar atbilstošās izsoles daļas uzvarētāju uz 30 gadiem. Pēc rezultātu apstiprināšanas informācija par izsoles uzvarētājiem katrā izsoles daļā tiks publicēta LVM mājas lapā. Apbūves tiesības līgumus plānots noslēgt 2024. gada pirmajos mēnešos.

No LVM apsaimniekošanā esošām zemes vienībām, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 un  LVM vadlīnijām, tika veikta atlase un noteiktas 2023. gada izsolē pieejamās teritorijas vēja parku attīstībai valsts meža zemēs. Apbūves tiesību izsolē tika piedāvātas 38 teritorijas jeb izsoles daļas ar kopējo izpētes teritoriju 157 777 hektāru platībā.

Teritorijās, par kurām ar izsoles daļu uzvarētājiem tiks slēgti apbūves tiesību līgumi, piecu gadu laikā vispirms veicama izpēte visā izsoles platībā, taču reālā vēja elektrostaciju apbūve pēc izpētes paredzama aptuveni 1 hektāra platībā katrai vēja elektrostacijai. Apbūvējamā platība tiks noteikta tikai pēc izpētes veikšanas, tikmēr visā izpētes un projektēšanas periodā LVM šajās teritorijās turpinās zemes apsaimniekošanu.

Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, pirms vēja parka projektēšanas attīstītājam ir pienākums veikt ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) vai ietekmes sākotnējo izvērtējumu. Tā laikā tiek noteikts vēja parka iespējami labākais novietojums, lai maksimāli samazinātu iespējamo ietekmi uz vidi. IVN procesa laikā tiek detalizēti veikti arī citu aspektu novērtējumi – piemēram, trokšņu un mirguļošanas modelēšana, ainavas un vizuālās ietekmes modelēšana, bioloģiskās daudzveidības, kultūrvēsturiskās vērtības, gaisa kvalitāte u.c.

Vēja parki LVM zemēs netiks būvēti teritorijās, kur meža zemju apsaimniekošanas mērķis ir dabas aizsardzība un LVM ir papildus noteikusi aizsardzību saglabājamām vides vērtībām, kā arī iedzīvotāju rekreācijai nozīmīgās meža teritorijās un vietās, kur atrodas kultūras pieminekļi.

2023. gada 13. jūnijā Latvijas Republikas Ministru Kabinets apstiprinājis grozījumus Ministru Kabineta noteikumos Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kas nodrošina tiesisko regulējumu vēja parku attīstības iespējām publiskās zemēs. Palielinot atjaunīgās enerģijas ražošanas apjomu, Latvija stiprina valsts enerģētisko neatkarību, kas ir būtiski nacionālajai drošībai. Paredzot iespēju meža zemēs izvietot vēja turbīnas, tiek radīti priekšnosacījumi un iespējas komersantiem iesaistīties vēja parku projektos publiskās zemēs. Komersantu iesaiste nodrošinās būtisku vēja parku jaudu pieaugumu tuvāko 10 gadu laikā, palielinot kopējo Latvijā saražotās elektroenerģijas apjomu.

Lasīt vairāk: