Picture 104

Meža meliorācijas sistēma ir hidroloģiski un hidrauliski saistītu lineāru grunts būvju tīkls zemes ūdens režīma regulēšanai.

  • AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekojamā mežu platība - 1.6 milj. ha
  • Meliorētā platība - 464 054 ha
  • Kopējais melioratīvā tīkla garums - 43 680 km

Liela daļa meža meliorācijas sistēmu ir jau nokalpojušas un ir nepieciešams tās atjaunot.

Pašreiz renovācijas darbi nepieciešami 13 037 km  grāvjiem (30% no kopgaruma).

Meža meliorācijas sistēmu uzturēšanu un atjaunošanu veic, pārtīrot esošos grāvjus, lai uzlabotu meliorētās zemes un apkārtējās teritorijas ūdens režīmu, un nodrošinātu tās darbību.

AS „Latvijas valsts meži” ekspluatē un uztur meža meliorācijas sistēmas, kas atrodas valdījumā esošajās meža zemēs veic:

  1. meliorācijas sistēmu apsekošanu,
  2. stāvokļa novērtēšanu,
  3. bojājumu cēloņu konstatēšanu
  4. nepieciešamo kopšanas, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu plānošanu un izpildi.

Ar minētajām darbībām tiek nodrošināta meliorācijas sistēmu izmantošana atbilstoši paredzētajām funkcijām un darbības režīmam, lai negatīvi neiespaidotu ūdens režīmu cita īpašnieka vai tiesiskā valdītāja zemē un neierobežotu tā meliorācijas sistēmu izmantošanu. 

012

Funkcionējošas meliorācijas sistēmas ļauj pilnvērtīgāk izmantot augsnes auglības potenciālu. 30% no LVM valdījumā esošajās meža zemēs ierīkotiem meliorācijas grāvjiem ir piesērējuši un nepilda savu funkciju. Lai nodrošinātu optimālo mitruma režīmu, ir nepieciešami renovācijas/rekonstrukcijas darbi bojātajās meliorācijas sistēmās. Koksnes gada pieaugums meliorētās platībās ir 3-4 reizes lielāks salīdzinoši ar nenosusinātām platībām.

Pavasara plūdi parāda to, cik svarīgi ir uzturēt funkcionējošas meliorācijas sistēmas.  Pretējā gadījumā iespējami zaudējumi no iznīcinātām mežu platībām un infrastruktūras gan LVM,  gan citiem zemju īpašniekiem.  

Valsts mežos jaunas meliorācijas sistēmas netiek būvētas, jauni grāvji tiek rakti vienīgi esošo sistēmu robežās, lai saglabātu dabiskos meža biotopus, kā arī tiek ierīkotas nosēdbedres- sedimentācijas baseini.

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanu veic AS "Latvijas valsts meži" struktūrvienība Mežkopība, skatīt informāciju te.

Esam sertificēti
BM certification iso