Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem atklātos konkursos par meža autoceļu un meža meliorācijas sistēmu būvdarbiem!

Informējam Jūs, ka sākot ar 2017.gada septembri AS “Latvijas valsts meži” Mežsaimniecība Meža infrastruktūra plāno atklātos konkursos par meža autoceļu un meža meliorācijas sistēmu būvdarbiem papildināt pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības ar jaunu prasību pretendentu finansiālā stāvokļa noskaidrošanai  - “Pretendenta vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients”.

Tiek plānots noteikt, ka pretendenta vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficientam jābūt ne mazākam par 1,00 (viens komats nulle nulle). Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients tiks aprēķināts pēc normatīvajos aktos noteiktajos termiņos auditētās un zvērināta revidenta apstiprinātās (ja normatīvie akti to nosaka) gada pārskatam par 2016.gadu pievienotās bilances datiem, attiecinot apgrozāmos līdzekļus pret īstermiņa parādiem.

Ja piedāvājums būs saņemts no piegādātāju apvienības vai pilnsabiedrības, tad prasība “Pretendenta vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients” tiks attiecināta uz katru no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai pilnsabiedrības biedriem.

Aicinām sekot līdzi informācijai par izsludinātajiem atklātiem konkursiem!

Esam sertificēti
BM certification iso