Adrese, mērķis

Nomnieks

Iznomājamā platība ha

Nomas maksa gadā (EUR, bez PVN)

Līguma spēkā stāšanās datums

Līguma beigu datums

 Daugavpils, īpašums “Z.g. Nr.05000401302 Mežciema mikrorajonā”, (kadasta nr. 05000401302) zemes vienības kadastra apzīmējums 05000401302

Mērķis: Teritorijas vispērēja uzturēšana

Natalija Slavinkova  0.11  32.62  07.01.2020  02.01.2026

 Alsungas novads, īpašums "Garais sils" (kadastra Nr.62420020007, zemes vienības kadastra apzimējums 62420110062

mērķis- lauksaimniecība

 E. Rungovskas Alsungas novada zemnieku saimniecība "Gerdas"  2.14  115.24  13.01.2020  12.01.2026

Mazsalacas novads, Mazsalacas pagasts, īpašums "Parkmaļu pļava" (kad.nr. 96310020014), zemes vienības kadastra apzīmējums 96310020014

mērķis- lauksaimniecība

Valmieras rajona Mazsalacas pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība "VECSTRUNDAS" 5.64 393.15 15.01.2020 14.01.2026

Alojas novads, Brīvzemnieku pagasts, īpašums "Tēvgāršas masīvs"' (kad.nr. 66480010002), zemes vienības kadastra apzīmējums 66480010169

mērķis- lauksaimniecība

Brīvzemnieku pagasta V.Jirgensona zemnieka saimniecība "MELDERI" 1.7479 126.55 15.01.2020 14.01.2026

Valkas novads, Zvārtavas pagasts, īpašums "Valsts mežs Cepurītes" (kad.nr.94960010007), zemes vienības kadastra apzīmējums 94960020028

mērķis- lauksaimniecība

Helmuts Rubenis 1.37 73.69 15.01.2020 14.01.2026

Raunas novada Raunas pagasts, īpašums "Vecrimšas" (kad.Nr.42760010104), zemes vienības kadastra apzīmējums 42760010101

mērķis - lauksaimniecība

Brigita Buldure 24,4 3124,08 16.01.2020 15.01.2032

Gulbenes novada Daukstu pagasts, īpašums "Virvenes" (kad.Nr.50480060015), zemes vienības kadastra apzīmējums 50480060015

mērķis - lauksaimniecība

SIA Ploskupi 15,5 903,42 16.01.2020 15.01.2032

Aizputes novads, Aizputes pagasts, īpašums "Valsts mežs Dopors" (kadastra Nr. 64420020080), zemes vienības kadastra apzīmējums 64420020080

mērķis - Ūdenstilpes apsaimniekošana (saldūdens zivju audzēšana)

SIA Akvalat k 59,55 2521,00 18.02.2020 17.02.2050

 Durbes novads Vecpils pagasts, īpašums "Valsts mežs Vecpils" (kadastra Nr.64940030077), zemes vienības kadastra apzīmējums 64940060051

mērķis- teritorijas uzturēšana un labiekārtošana

 Evija Apermane  0.77  31.45  20.01.2020  19.01.2026

 Durbes novads Vecpils pagasts, īpašums "Valsts mežs Vecpils" (kadastra Nr.64940030077), zemes vienības kadastra apzīmējums 64940060051

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

 Evija Apermane  0.55  30.46  20.01.2020  19.01.2026

 Vaiņodes novads Embūtes pagasts, īpašums "Valsts mežs Embūte" (kadastra Nr.64540010008), zemes vienība kadastra apzīmējums 64540010027

mērķis- teritorijas uzturēšana un labiekārtošana

 Siliņš Agris  0,53  30,09  20.02.2020  19.02.2026

 Brocēnu novads Remtes pagasts, īpašums "Renču mežs" (kadastra Nr.84800050097), zemes vienības kadastra apzīmējums 84800050093

mērķis - lauksaimniecība

 Kurzemes koki SIA  4.67  252.88  24.02.2020  23.02.2026

 Skrundas novads Rudbāržu pagasts, īpašums "Valsts mežs Rudbārži" (kadastra Nr.62820030055), zemes vienības kadastra apzīmējums 62820040041

mērķis- piemājas saimniecības uzturēšana

 Ozola Inga  0,07  28,32  24.02.2020  23.02.2026

 Aizputes novada Lažas pagasta īpašums “Valsts mežs Apriķi” (kad. Nr. 64720010020), zemes vienības kadastra apzīmējums 64720010020

mērķis - lauksaimniecība

 Vēja ferma SIA  16,9  806,34  25.02.2020  10.02.2032

 Aizputes novada Lažas pagasta īpašums “Valsts mežs Skaldas” (kad. Nr. 64720050068), zemes vienības kadastra apzīmējums 64720050068

mērķis - lauksaimniecība

 Vēja ferma SIA  7,89  427,46  25.02.2020  10.02.2032

 Dundagas novada Dundagas pagasta īpašums “Valsts mežs Dundaga-Austrumi” (kad. Nr. 88500180115), zemes vienības kadastra apzīmējums 88500060062

mērķis - lauksaimniecība

 Kuršmala SIA 3,35  185,04  13.03.2020 12.03.2032

 Aizputes novads Cīravas pagasts, īpašums "Cīravas Mežaparks" (kad. Nr.64480040109), zemes vienības kadastra apzīmējums 64480041097

mērķis- rekreācijas, kultūras un vides izglītības programmu sniegšana (parki un rekreācijas nozīmes objektu teritorijas).

 Aizputes novada dome  85,92  893,00  17.03.2020  13.03.2030

 Saldus novads Lutriņu pagasts, īpašums "Valsts mežs Lašupes" (kad. Nr.846600040107), zemes vienības kadastra apzīmējums 84660040107

mērķis- lauksaimniecība

Zirņu pagasta zemnieku saimniecība "SAULSTARI"  10,75  1275,25  12.03.2020  11.03.2032

 Grobiņas novads Gaviezes pagasts, īpašums "Kradzes mežs" (kad. Nr.64560020036), zemes vienības kadastra apzīmējums 64560020036

mērķis- ūdenstilpes apsaimniekošana ar pienākumu veikt hidrotehnisko būvju pārbūvi vai atjaunošanu

 Džeriņš Andris  34,63  1433,26  13.03.2020  12.03.2050

 Dundagas novada Dundagas pagasts, īpašums "Valsts mežs Dundaga - Rietumi" (kadastra Nr. 88500290008), zemes vienības kadastra apzīmējums 88500290008

mērķis - medību atpūtas vietas ierīkošana un uzturēšana ar tiesībām veikt I un II grupas būvju un atbalsta infrastruktūras būvniecību, bez tiesībām reģistrēt būves Zemesgrāmatā kā Nomnieka patstāvīgus īpašumtiesību objektus.

 Mednieku klubs "Kaziņa"  0,34  256.89  13.03.2020  12.03.2050

 Grobiņas novads, Grobiņas pilsēta, īpašums "Ventspils iela 5" (kadastra Nr.64090010066), zemes vienības kadastra apzīmējums 64090010066

mērķis- sociālās funkcijas nodrošināšanai (kurināmā materiāla novietošanai).

 Liepa Aldis  0.5  32.46  01.04.2020  31.03.2026

 Dundagas novada Dundagas pagasts, īpašums “Valsts mežs Dundaga-Austrumi” (kadastra Nr. 88500180115), zemes vienības kadastra apzīmējums 88500060062

mērķis - lauksaimniecība

 Lija Krastiņa  2.01 129.62 01.04.2020 31.03.2021

 Saldus novads Kursīšu pagasts, īpašums "Brūzilu mežs" (kadastra Nr. 84620040363), zemes vienības kadastra apzīmējums 84620040363

mērķis-piemājas saimniecības uzturēšana

 Eberliņa Ruta  0.18  28.78  16.04.2020  15.04.2026

 Aizputes novads Kazdangas pagasts, īpašums "Bojas" (kadastra Nr.64680080119), zemes vienības kadastra apzīmējums 64680080121

mērķis-teritorijas vispārēja uzturēšana

 Briķe Sandra  0,36  29,69  16.04.2020  15.04.2026

 Tērvetes novada Tērvetes pagasts, īpašums "“Tērvetes sils” (kadastra Nr. 46880030135), zemes vienības kadastra apzīmējums 46880030135 (zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 468800301358002)

mērķis - brīvdabas atpūtas, sporta un rekreācijas pakalpojumu sniegšana, ierīkojot un uzturot maksas apskates objektu “Anneles dzīvnieku dārzs”, ar tiesībām veikt Vispārīgajos būvnoteikumos noteikto 1.grupas būvju ar apbūves laukumu līdz 60 m2 būvniecību, bez tiesībām reģistrēt būves Zemesgrāmatā kā Nomnieka patstāvīgu īpašuma tiesību objektu.

 SIA Bravissimo"  0,5757 366,28 EUR un 5% no ikmēneša apgrozījuma  06.05.2020 05.05.2030

 Brocēnu novads Blīdenes pagasts,  īpašums "Tušķu mežs" (kadastra Nr.84440010010), zemes vienības kadastra apzīmējums 84440010094

mērķis- lauksaimniecība

 Norkus Jana  4,54  248,59  29.04.2020  28.04.2026

 Saldus novads Kursīšu pagasts, īpašums "Dabes mežs" (kadastra Nr.84620010002), zemes vienības kadastra apzīmējums 84620030046

mērķis- lauksaimniecība

 Drukovskis Jānis  3.97  212.47  21.05.2020  13.05.2032

 Priekules novads Kalētu pagasts, īpašums "Vanagi" (kadastra Nr.64640040205), zemes vienības kadastra apzīmējums 64640040205

mērkis- lauksaimniecība

 Zvagulis Arvis  6.22  1000.1  21.05.2020  20.05.2032

 Kuldīgas novads Rendas pagasts, īpašums "Valsts mežs Ezeri" (kadastra Nr.62800010068), zemes vienības kadastra apzīmējums 62800030005

mērķis- lauksaimniecība

 Pērkons Raimonds  15.84  759,45  22.05.2020  13.05.2032
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Esam sertificēti

SC ISO 50001 m