Nekustamā īpašuma nomas, zemes nomas un apbūves tiesības līgumu slēgšanas un administrēšanas kārtība.

 Kārtība kādā slēdzami nomas līgumi 

 Zemes nomas līguma projekts 

 Līgumpartneru rīcības kodekss 

Esam sertificēti

bm sertification

iso