Vadlīnijas

2024. gada 23. janvārī apstiprinātas AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā un īpašumā esošu neapbūvētu zemesgabalu, kuros būtu pamatoti veikt vēja elektroenerģijas parka moduļa ierīkošanas izpēti, atlases principi un 2024. gada apbūves tiesību izsolēm virzāmo neapbūvēto zemesgabalu noteikšanas vadlīnijas, un tās pieejamas šeit:  

2024. GADA APBŪVES TIESĪBU IZSOLĒM VIRZĀMO NEAPBŪVĒTO ZEMESGABALU NOTEIKŠANAS VADLĪNIJAS

No LVM apsaimniekošanā un īpašumā esošām zemes vienībām veikta atlase, piemērojot virkni aprobežojumu un izslēdzot teritorijas, kas neatbilst vēja parku ierīkošanai. Atlases rezultātā izveidota karte “Potenciālo vēja parku attīstības teritorijas valsts meža zemēs”, kas telpiski attēlo LVM īpašumā un apsaimniekošanā esošās zemes vienības, kurās būtu pamatoti veikt vēja parku ierīkošanas izpēti, un ļauj identificēt zemes vienību un to daļu kadastra apzīmējumu, pagastu, novadu, atrašanās vietu ģeogrāfiski. Karte paredzēta izmantošanai potenciālajiem izsoļu dalībniekiem un nodrošina ikvienam publiski pieejamu informāciju par zemesgabaliem, kuros ir pamatoti veikt vēja parku ierīkošanas izpēti LVM zemēs.

Kartē “Potenciālo vēja parku attīstības teritorijas valsts meža zemēs” attēlotas šādu veidu teritorijas:

 • SIA “Latvijas vēja parki” platības valsts stratēģisko vēja parku attīstīšanai;
 • Zemesgabali vēja parku ierīkošanas izpētei, kuri iekļaujami izsolēs, iesniedzot motivētu iesniegumu LVM līdz 2024. gada 1. maijam.

Vēršam uzmanību, ka kartē attēlotās teritorijas ir potenciālās IZPĒTES teritorijas - kurās ir pamatoti veikt izpēti par iespēju attīstīt vēja parkus. Šāds teritoriju izvietojums veidojies, balstoties uz atlasi, izslēdzot vēja parkiem nepiemērotas teritorijas.

 SKATĪT LIELĀKĀ KARTĒ 

Kartei pieslēdzami papildus datu slāņi un fona kartes:

 • Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēma;
 • TAPIS informācijas sistēma (Vides un dabas resursu aizsargjoslas, pašvaldību teritoriju plānošanas dokumenti);
 • Dabas datu pārvaldības sistēma “Ozols” (Eiropas Savienības nozīmes biotopi u.c. vides dati);
 • Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas informācija;
 • Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes objekti;
 • Valsts meža dienesta Meža valsts reģistra mežaudžu plāns;
 • LIDAR zemes reljefa modelis, LIDAR veģetācijas virsmas modelis, Ortofoto, NEWA vēja atlass;
 • Un citi.

Ģeotelpiskie dati SHP formātā pieejami sadaļā LVM GEO- DATI.

Izpētes

LVM neierobežo Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procesa veikšanu, ja persona par to iepriekš ir informējusi LVM un saņēmusi LVM nosacījumus. LVM izvērtēs vides datu izsniegšanas lūgumu, ja informācijas pieprasītājs:

 • ir ietekmes uz vidi novērtējuma ierosinātājs (ir lēmums par procesa uzsākšanu) vai veicējs, VAI
 • ir Apbūves tiesīgais (noslēgts apbūves tiesību līgums ar LVM), VAI
 • ir subjekts, kura visas kapitāla daļas vai akcijas pieder publiskai personai vai vienai vai vairākām publiskas personas kapitālsabiedrībām, kura dibināšanas mērķis ir īstenot stratēģiski svarīgus vēja parkus valsts īpašumā  esošajās zemēs.

LVM datus izsniedz, noslēdzot digitālo datu licences līgumu.

Normatīvie akti
 1. Civillikums. TREŠĀ DAĻA. Lietu tiesības (spēkā no 01.09.1992, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/90221-civillikums-tresa-dala-lietu-tiesibas);
 2. Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums (spēkā no 16.08.1995, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/36190-publiskas-personas-finansu-lidzeklu-un-mantas-izskerdesanas-noversanas-likums);
 3. Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (spēkā no 13.11.1998, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/51522-par-ietekmes-uz-vidi-novertejumu);
 4. Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likums (spēkā no 05.10.2022, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/336089-energetiskas-drosibas-un-neatkaribas-veicinasanai-nepieciesamas-atvieglotas-energoapgades-buvju-buvniecibas-kartibas);
 5. Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” (spēkā no 01.07.2018, pieejami: https://likumi.lv/ta/id/299999-publiskas-personas-zemes-nomas-un-apbuves-tiesibas-noteikumi);
 6. Ministru kabineta noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (spēkā no 22.05.2013, pieejami : https://likumi.lv/ta/id/256866-visparigie-teritorijas-planosanas-izmantosanas-un-apbuves-noteikumi);
 7. Ministru kabineta noteikumi Nr.318 “Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi” (spēkā no 01.07.2015, pieejami: https://likumi.lv/ta/id/274951-elektronisko-izsolu-vietnes-noteikumi);

u.c. saistītie normatīvie akti, kas regulē vēja parku būvniecību un ekspluatāciju.

Kontaktinformācija:

Lāsma Dzelme
LVM Vēja parku projektu vadītāja
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Tālr. 26575091

Esam sertificēti
BM certification iso