Par tiesībām slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienību ar kadastra apz. 6468 007 0010, 8,5 ha platībā (Aizputes nov., Kazdangas pag.)

Izsole „ Par tiesībām slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienību ar kadastra apz. 6468 007 0010, 8,5 ha platībā (Aizputes nov., Kazdangas pag.)” tika izbeigta bez rezultāta.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m