Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības daļā ar kadastra apz. 9870 001 0084 8001, 18,35 ha platībā, Ventspils novada Ugāles pagastā

Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības daļā ar kadastra apz. 9870 001 0084 8001, 18,35 ha platībā, Ventspils novada Ugāles pagastā"  uzvarētāju tika atzīts Romāns Mārtiņsons, kurš ieguva zemes nomas tiesības uz 12 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m