Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu nekustamā īpašuma “Sokas purva masīvs”, kad. Nr. 66370020098, kas atrodas Alojas novada Staiceles pagastā, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apz. 6637 002 0067 daļā, ar platību 0.26 ha"

Par izsoles uzvarētāju atzīt SIA “AJURA”, kas iegūst tiesības noslēgt zemes nomas līgumu uz 30 gadu termiņu.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m