Izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 21,09ha platībā zemes vienības ar kadastra apz. 70540050002 daļā, Ērgļu novada Ērgļu pagasta īpašumā “Mežmala”, kad.Nr. 70540050055"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Ērgļu pagasta zemnieku saimniecība "Strautiņi", reģ.Nr.55401019031, kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso