Atkārtota rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 8,55ha platībā zemes vienības ar kadastra apz. 70540050002 daļā, Ērgļu novada Ērgļu pagasta īpašumā “Mežmala”, kad.Nr. 70540050055”

Par izsoles uzvarētāju atzīta Madonas rajona Ērgļu pagasta zemnieku saimniecība "DĀVELNĪTIS", reģ.Nr.45401018458, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso