Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 1. panta 23. punktā noteikto visi AS «Latvijas valsts meži» izsludinātie iepirkumi tiek publicēti Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) un ir pieejami –  AS «Latvijas valsts meži» profilā.

 

 

Dabas lieguma “Čertoka ezers” tūrisma vietas infrastruktūras izbūve

Joma: Cita būvniecība
Publicēšanas datums : 31.08.2023
Noslēdzies

Identifikācijas numurs

AS LVM MS MK 2023/199_B

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir dabas lieguma “Čertoka ezers” tūrisma vietas infrastruktūras būvdarbi atbilstoši tehniskās specifikācijas (būvprojekta) prasībām un iepirkuma līguma projektam.

 

Informācija par dabas lieguma “Čertoka ezers” tūrisma vietas atrodama tīmekļvietnē: https://www.lvmgeo.lv/kartes sadaļā “LVM atpūta dabā”.

 

Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

 

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Krāslavas novada Šķeltovas pagastā (kadastra apz. 60940012059, Krāslavas iec. 311 – 205. kvartāls) saskaņā ar būvprojektā noteikto.

 

Iepirkuma rezultātā pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar darbu izpildes termiņu līdz 2024. gada 20. novembrim. Līguma darbības termiņš 2024. gada 30. decembris.

Iepirkuma procedūra

PIL 9. pants

Līguma izpildes vieta

Dienvidlatgale (MS)


Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

11.09.2023, 10:00

Informācija par AS «Latvijas valsts meži» īstenotajiem iepirkumiem pēdējo piecu gadu laikā pieejama Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā

Esam sertificēti
BM certification iso