24 • 11 • 2011

22 studenti saņem LVM stipendijas

Lai veicinātu studentu izaugsmi un izglītošanos, kā arī piesaistītu jaunos speciālistus meža nozarei, AS „Latvijas valsts meži” jau vairākus gadus izsludina stipendiju konkursu.  Šogad dalībai konkursā tika saņemti 84 iesniegumi.  Gala rezultātā tika pieņemts lēmums stipendijas piešķirt 22 studentiem, kuri mācās un ir izrādījuši interesi darboties šādās specialitātēs:

Mežinženiera studiju programma ar specializāciju

  • meža apsaimniekošanas plānošanā – ­4 stipendijas;
  • meža darbi un tehnika (meža mašīnu uzmērīšanas sistēmas un mežizstrādes darbu vadība) – 4 stipendijas;

Mežzinātnes studiju programma ar specializāciju meža selekcijā, augu fizioloģija un audu kultūrās – 3 stipendijas;

Telpiskās attīstības plānošanas studiju programma ar specializāciju vides plānošanā/ainavu ekoloģiskajā plānošanā un meža ainavu plānošanā – 3 stipendijas;

Transportbūvju studiju programma ar specializāciju meža infrastruktūrā – 3 stipendijas;

Ģeoloģijas studiju programma – 2 stipendijas;

Ķīmiskās tehnoloģijas studiju programma ar specializāciju koksnes ķīmiskajā pārstrādē (biodegvielas, kompozītmateriāli, biorefinērijas produkti) – 2 stipendijas;

Ģeomātikas studiju programma ar specializāciju tālizpētē un ar meža apsaimniekošanu saistītās ģeogrāfiskās informācijas sistēmās – 1 stipendija.

Stipendijas tiek piešķirtas, sākot ar 2011. gada novembri līdz pat 2012. gada jūnijam. To lielums svārstās no Ls 70 līdz Ls 130 atkarībā no kursa, kurā mācās stipendiāts. Kopumā tās saņems divi otrā kursa, seši trešā kursa, četri ceturtā kursa un desmit maģistratūrā studējoši jaunieši.