Zemes nomas un zeme dzīļu izmantošanas tiesību vai zemes nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības daļā ar kadastra apz. 8094 005 0233 8001 (Siguldas nov., Siguldas pag.)

Par konkursa „Zemes nomas  un zeme dzīļu izmantošanas tiesību vai zemes nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības daļā ar kadastra apz.  8094 005 0233 8001 (Siguldas nov., Siguldas pag.) uzvarētāju tika atzītas SIA „Compaqpeat”,
vien. reģ. Nr. 40003562596 kurš ieguva zemes nomas tiesības uz 25 gadiem.

Esam sertificēti

SC ISO 50001 m