Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 46880030135 daļai 0,5757 ha platībā, Tērvetes novada Tērvetes pagasta īpašumā “Tērvetes sils”, kad. Nr. 46880030135"

Par izsoles uzvarētāju atzīta SIA Bravissimo, reģ.Nr.48503022216, kas iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 10 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso