Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 9,0 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 90560020061 daļā, Tukuma novada Jaunpils pagasta īpašumā “Purva mežs”, kad.Nr. 90560040006"

Par izsoles uzvarētāju atzīts Vilnis Volkovs, kurš piedāvājis nomas maksu 700,00 EUR (septiņi simti euro un nulle centi) gadā, neieskaitot Nekustamā īpašuma nodokli 1.5% no kadastrālās vērtības un pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, ko maksā papildus.

Esam sertificēti

bm sertification

iso