Rakstiska izsole"Par nomas tiesību piešķiršanu zemei 0.005 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80520030539 daļā, Carnikavas novada īpašumā “Valsts mežs 8052”, kad.Nr. 80520010055"

Par izsoles uzvarētāju atzīts SIA LATIO, kurš iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz viena gada termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso