Rakstiska izsole "Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 8,89ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32600080006 daļā, Kokneses novada Kokneses pagasta īpašumā “Jaunie Bēģēni”, kad.Nr. 32600080188"

Par izsoles uzvarētāju atzīta Kokneses pagasta zemnieku saimniecība Bļodiņas, reģ.Nr. 48701002133, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso