Rakstiska izsole "“Par nomas tiesību piešķiršanu lauksaimniecības zemei 1,99 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 44760070024 daļā, Daugavpils novada Nīcgales pagasta īpašumā “Valsts mežs”, kad.Nr. 44760010003”

Par izsoles uzvarētāju atzīta Zemnieku saimniecību "EGLĪTES", reģ.nr. 41501001466, kura iegūst tiesības slēgt zemes nomas līgumu uz 12 gadu termiņu.

Esam sertificēti

bm sertification

iso